Hoạt động của HĐND cấp xã ở huyện Quế Võ Thực trạng và giải pháp

14/09/2018 08:25 Số lượt xem: 327

Thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015, những năm qua,  tổ chức và hoạt động của HĐND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Quế Võ không ngừng được củng cố, phát triển. Phát huy vai trò cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, HĐND các xã, thị trấn đã có những đóng góp quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân.

 Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, HĐND các xã, thị trấn đã có nhiều đổi mới trong tổ chức và hoạt động, nhất là việc nâng cao chất lượng  tổ chức các kỳ họp, tiếp xúc cử tri, chất vấn, trả lời chất vấn; thảo luận, bàn và quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương.

Công tác điều hành kỳ họp từng bước được cải tiến, phát huy dân chủ tối đa. Trong các kỳ họp HĐND các xã, thị trấn có 98% đơn vị tổ chức phát thanh trực tiếp các phiên khai mạc, thảo luận chất vấn bế mạc kỳ họp cho đông đảo nhân dân theo dõi. Việc xây dựng và ban hành các Nghị quyết của HĐND có chất lượng, các Nghị quyết đề ra đều đảm bảo đúng luật và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Chất lượng hiệu quả hoạt động giám sát từng bước được nâng lên. Việc gần dân và lắng nghe ý kiến của nhân dân được các đại biểu HĐND chú trọng, thường xuyên tiếp xúc cử tri để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và vận động nhân dân thực hiện chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của HĐND. Chất lượng đại biểu HĐND cũng được quan tâm, Đại biểu HĐND không chỉ tiếp xúc cử tri, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri và tổng hợp phản ánh đến HĐND, mà còn là khâu kết nối giữa cử tri với HĐND với Đảng và cơ quan nhà nước trong thực thi pháp luật, đồng thời tuyên truyền chủ trương chính sách mới tới nhân dân để thực hiện.

Bên cạnh những kết quả nổi bật vừa nêu, trên thực tế hoạt động của HĐND các xã, thị trấn trong huyện vẫn còn một số tồn tại hạn chế như: Chưa phát huy hết vị trí vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương trong quyết định các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, xây dựng cơ bản… Hoạt động giám sát ở một số nội dung hiệu quả chưa cao, nhiều kiến nghị thông qua hoạt động giám sát chưa được các cơ quan có trách nhiệm giải quyết kịp thời, việc giám sát giải quyết kiến nghị, tố cáo của công dân, công tác hòa giải ở cơ sở còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Trong tổ chức các kỳ họp, HĐND một số xã còn chưa dành thời gian thỏa đáng trong chất vấn và trả lời chất vấn những kiến nghị của cử tri quan tâm. Một số đại biểu HĐND chưa dành thời gian thỏa đáng cho hoạt động của đại biểu HĐND, chưa thường xuyên tiếp công dân theo quy định...

HĐND xã Phù Lãng tổ chức phiên họp thường kỳ

Để nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các xã, thị trấn; phát huy vai trò cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, chúng tôi xin đề xuất một số nội dung sau:

Một là: Cần nâng cao hơn nữa vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong chỉ đạo thường xuyên chặt chẽ tới hoạt động của HĐND, quan tâm  công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, phân công cán bộ có năng lực, trình độ làm công tác HĐND.

Hai là: Nâng cao chất lượng các kỳ họp HĐND. Họp HĐND là hoạt động thu hút sự quan tâm theo dõi của cử tri, do vậy tổ chức kỳ họp phải có sự chuẩn bị chu đáo. Đại biểu HĐND phải được cung cấp đầy đủ các tài liệu liên quan đến kỳ họp theo quy định, kỳ họp phải dành thời gian thỏa đáng cho các đại biểu chất vấn và thảo luận. Chủ tọa kỳ họp cần có sự minh bạch trong điều hành đồng thời gợi mở để các đại biểu mạnh dạn tham gia đóng góp ý kiến, nhất là các ý kiến phản biện từ đó xây dựng và ban hành các Nghị quyết sát thực tế và đảm bảo theo đúng quy trình của luật.

Ba là: Đại biểu HĐND cần nâng cao hơn nữa chất lượng hiệu quả hoạt động của mình, dành thời gian thỏa đáng để nghiên cứu và tham gia các hoạt động của đại biểu và HĐND, các đại biểu HĐND không ngừng nâng cao trình độ văn hóa, lý luận chính trị, kỹ năng hoạt động của đại biểu dân cử. Hàng năm, định kỳ đại biểu HĐND và HĐND các cơ sở phải báo cáo công khai hoạt động của mình với cử tri và nhân dân nơi bầu ra mình về kết quả hoạt động của đại biểu.

Bốn là: Cần thực hiện tốt các hình thức khảo sát, giám sát như: giám sát định kỳ, chuyên đề, xem xét các báo cáo, tờ trình tại kỳ họp, giám sát của Thường trực HĐND, các Ban, Tổ đại biểu và Đại biểu HĐND về những vấn đề thực tế tại cơ sở.

Đổi mới và nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri, tiếp công dân của đại biểu HĐND. Tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp, đa dạng hóa hình thức tiếp xúc cử tri như chuyên đề, nơi cư trú và nơi làm việc, nơi đại biểu ứng cử. Đại biểu HĐND dành thời gian thỏa đáng để tiếp công dân. Đại biểu phải thật sự gần dân, lắng nghe ý kiến của công dân, phản ánh trung thực đầy đủ ý kiến nguyện vọng của nhân dân với HĐND đồng thời cũng chủ động tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết HĐND tới đông đảo cử tri.

Hiệu quả và chất lượng hoạt động của HĐND các xã, thị trấn ở Quế Võ là điều kiện quan trọng đảm bảo dân chủ cho nhân dân, để nhân dân thực hiện được quyền lực của mình, đó cũng là điều kiện quan trọng đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng với HĐND để HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương và là cầu nối giữa nhân dân và Nhà nước, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân và vì dân./.

Nguyễn Duy Tú - Phó Chủ tịch HĐND huyện Quế Võ