Hoạt động của HĐND các cấp huyện Quế Võ theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương

07/01/2019 16:25 Số lượt xem: 216

Sau hơn ba năm thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, đến nay hoạt động của HĐND hai cấp huyện Quế Võ từng bước được nâng cao, thực hiện đúng chức năng theo luật định và thể hiện được vai trò cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong huyện. Hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp dân của Thường trực, các Ban HĐND, công tác tổ chức kỳ họp HĐND có nhiều đổi mới theo hướng tăng thời gian chất vấn, tạo sự chuyển biến tích cực đối với các vấn đề chất vấn giữa hai kỳ họp.

Tại xã Đại Xuân, sau thành công của cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND xã Đại Xuân đã nhanh chóng kiện toàn bộ máy, đảm bảo số lượng, chất lượng với 26 đại biểu HĐND cấp xã. Bên cạnh đó, HĐND xã đã thành lập Ban Pháp chế và BanK tế xã hội, sớm xây dựng quy chế hoạt động, trong đó tập trung phối hợp chặt chẽ giữa HĐND với UBND và MTTQ. Tổ chức giám sát, chỉ đạo và cùng UBND xã cụ thể hóa các nhiệm vụ được HĐND, UBND cấp trên triển khai. Qua đó, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của từng cơ quan; góp phần vào hoàn thành các nhiệm vụ phát triển KT - XH, quản lý ngân sách, nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Đối với huyện Quế Võ, nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND huyện đựơc ấn định và bầu đủ 37  đại biểu. Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Thường trực HĐND huyện đã phối hợp với UBND huyện tổ chức triển khai thi hành luật và các văn bản hướng dẫn thi hành kịp thời, đồng bộ, hiệu quả, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, tổ chức có liên quan; kiến nghị và giải quyết kịp thời các vướng mắc, phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện. Cơ cấu tổ chức và hoạt động của HĐND hai cấp trong huyện đã được kiện toàn đầy đủ theo hướng tăng số lượng đại biểu chuyên trách, đảm bảo đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn và chuyên môn để hoạt động. Trên cơ sở chương trình hoạt động đã được thông qua, Thường trực, các Ban và đại biểu HĐND huyện Quế Võ đã thực hiện nghiêm túc kế hoạch tổ chức các kỳ họp và chương trình giám sát chuyên đề. Tại các kỳ họp, các báo cáo ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề trọng tâm, nhờ đó mà các đại biểu có thêm thời gian để thảo luận các vấn đề quan trọng. Chủ tọa kỳ họp đã bố trí phần nhiều thời gian cho các đại biểu thảo luận, chất vấn của đại biểu HĐND huyện và trả lời chất vấn của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị về những vấn đề mà cử tri quan tâm. Từ đó, giúp cho việc xây dựng nghị quyết, nhất là các nghị quyết liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân được sát hơn, phù hợp và hiệu quả hơn.

Được áp dụng từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021, Luật Tổ chức chính quyền địa phương có nhiều nội dung đổi mới. Trong đó, quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND và UBND trong kết cấu của chính quyền địa phương. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, hoạt động HĐND cấp xã trấn trên địa bàn huyện Quế Võ vẫn còn một số hạn chế nhất định. Đồng thời, thành viên các Ban HĐND cấp xã còn hoạt động kiêm nhiệm, có đại biểu là công chức thuộc UBND cấp xã do vậy công tác giám sát, thẩm tra hoạt động của chính quyền còn gặp khó khăn. Để phát huy hết vai trò và trách nhiệm là cơ quan quyền lực, đại diện cho nhân dân, ngay từ đầu nhiệm kỳ, HĐND huyện Quế Võ và HĐND các xã, thị trấn trong huyện đã không ngừng đổi mới, cải tiến nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐDN các cấp. Trong đó, tập trung vào việc cải tiến và nâng cao chất lượng kỳ họp HĐND từ khâu chuẩn bị nội dung, báo cáo, thẩm tra trong đó quan tâm việc thẩm tra tờ trình, dự thảo nghị quyết để nghị quyết đã thông qua đảm bảo các quy định của pháp luật và có tính khả thi trong thực tiễn. Đồng thời, phát huy vai trò, trách nhiệm của thường trực, các Ban và đại biểu HĐND trong việc xem xét các báo cáo, đề án, tờ trình và trả lời chất vấn những vấn đề được cử tri quan tâm.

Có thể thấy, sau ba năm thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, hoạt động của HĐND các cấp huyện Quế Võ nhiệm kỳ 2016-2021 đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, hiện tại cần có những chính sách hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời của HĐND cấp trên để tiếp tục phát huy tối đa hiệu quả hoạt động của HĐND theo quy định mới. Qua đó, sẽ phát huy hết khả năng, trách nhiệm của từng đại biểu dân cử, thực sự là đại biểu của nhân dân./.

Bình Nguyên