Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững

13/11/2018 09:22 Số lượt xem: 253

Quán triệt, triển khai và cụ thể những nội dung Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; UBND huyện Quế Võ đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 1189a/KH-UBND ngày 12/10/2017 thực hiện Chương trình hành động số 39-CTr/HU ngày 11/7/2017 của Huyện ủy Quế Võ về thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW nêu trên, đảm bảo sát thực, phù hợp với tình hình thực tế địa phương.

Về sở hữu, huyện chỉ đạo thực hiện công khai, minh bạch, nhanh gọn các thủ tục hành chính và dịch vụ công về xác nhận, đảm bảo, bảo vệ quyền sở hữu tài sản nhà nước, tổ chức, công dân để quyền sở hữu được giao dịch thông suốt. Việc giám sát, quản lý, sử dụng tài sản công, đất công của các ngành luôn được đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng quy định của pháp luật. Tạo điều kiện thuận lợi để người dân, doanh nghiệp thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển đổi dồn điền đổi thửa để phát triển sản xuất kinh doanh. Tập trung chỉ đạo các phòng, ban, UBND các xã, thị trấn và các bên có liên quan kiểm tra, hoàn thiện các hồ sơ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật, trình cấp có thẩm quyền phê. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính có liên quan đến đất đai, tạo điều kiện cho nhà đầu tư, doanh nghiệp sớm hoàn thiện thủ tục về quản lý đất đai để triển khai sản xuất kinh doanh.

Về phát triển các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp, tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho phát triển kinh tế, huyện luôn coi trọng việc phát triển các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp. Kịp thời cập nhật và làm tốt chức năng tuyên truyền đến người dân và doanh nghiệp trên địa bàn huyện các quy định của pháp luật có liên quan, góp phần minh bạch hóa các quy định của Nhà nước từ đó tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp có đủ điều kiện tham gia vào các lĩnh vực hoạt động trên địa bàn huyện. Tạo môi trường thuận lợi để khuyến khích thành lập doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn; tạo điều kiện để kinh tế tư nhân đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh trong những ngành, lĩnh vực, địa bàn mà pháp luật không cấm, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong từng thời kỳ.

Hoàn thiện thể chế giúp các doanh nghiệp yên tâm hơn khi đầu tư vào Quế Võ (ảnh: Khu công nghiệp Quế Võ II, điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư )

Tính đến 31/12/2017 trên địa bàn huyện Quế Võ có 757 doanh nghiệp, trong đó có 414/757 doanh nghiệp hoạt động có doanh thu, còn lại là doanh nghiệp mới thành lập, chưa hoạt động. Huyện luôn khuyến khích, tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả hoạt động, tự nguyện liên kết hình thành các hình thức tổ chức hợp tác hoặc chuyển đổi sang hoạt động kinh doanh theo mô hình doanh nghiệp. Thúc đẩy liên kết theo chuỗi giá trị giữa doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân... Đẩy mạnh xã hội hoá, tạo điều kiện cho kinh tế tư nhân tham gia cung cấp dịch vụ công trên địa bàn huyện. Tính đến nay, trên địa bàn hiện có 97 tổ hợp tác và 49 HTX hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012. Các HTX thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; tích cực ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến vào sản xuất kinh doanh như: áp dụng công nghệ sản xuất xanh sạch, an toàn, công nghệ xử lý bảo quản sau thu hoạch; sử dụng máy móc, thiết bị trong sản xuất; chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi ngắn ngày, năng suất cao; xây dựng, thực hiện quy hoạch, phân vùng, bố trí sản xuất thông qua việc tổ chức tốt các khâu dịch vụ phục vụ sản xuất, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế hộ nông dân và xây dựng nông thôn mới.

Việc hình thành các chuỗi liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông sản đã trở thành một giải pháp quan trọng, xu thế tất yếu, mang tính quyết định, giúp tăng giá trị và khả năng cạnh tranh của các mặt hàng nông sản, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người nông dân. Bước đầu hình thành một số mô hình sản xuất lúa thương phẩm hàng hóa ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và cơ giới hóa theo phương pháp “4 cùng”: cùng giống, cùng gieo cấy, cùng xứ đồng, cùng thu hoạch; áp dụng cơ giới hóa toàn bộ khâu làm đất, thu hoạch, kết nối doanh nghiệp cung ứng đầu vào (giống, phân bón, thuốc BVTV) và bao tiêu đầu ra, từng bước thúc đẩy sản xuất nông nghiệp bền vững, đồng thời khuyến khích người dân tự sản xuất, chế biến, tiêu dùng nông sản sạch.

Quế Võ luôn tạo mọi điều kiện thu hút các nhà đầu tư (ảnh: Trung tâm thương mại DABACO khai trương đầu năm 2018 tại Quế Võ)

Về phát triển đồng bộ các yếu tố thị trường và các loại thị trường: Phát triển mạnh mẽ, thông suốt, đồng bộ các thị trường, hệ thống lưu thông, phân phối hàng hoá, dịch vụ trên địa bàn huyện, bảo đảm cạnh tranh lành mạnh trên thị trường. Làm tốt công tác quy hoạch mạng lưới phân phối phù hợp với quy mô dân số và đặc điểm địa phương. Có biện pháp hiệu quả ổn định thị trường tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt là đối với hàng nông sản của huyện như nếp thơm Quế Võ, khoai tây.... Tăng cường công tác phòng, chống gian lận thương mại, thao túng, chi phối thị trường, bóp méo giá cả, quan hệ cung - cầu hàng hoá, dịch vụ. Hoạt động thương mại trên địa bàn huyện phát triển và có những chuyển biến tích cực. Hàng hóa đáp ứng nhu cầu thiết yếu về sản xuất và phục vụ nhu cầu đời sống của nhân dân trên địa bàn huyện. Hệ thống cửa hàng tiện ích, trung tâm thương mại, siêu thị DABACO khai trương và đi vào hoạt động phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2018 ước đạt 3.750 tỷ đồng (giá hiện hành), tăng 15,3% so với năm 2017.

Về hỗ trợ đổi mới sáng tạo, hiện đại hóa công nghiệp và phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng suất lao động, huyện tăng cường công tác phổ biến, khuyến khích các cá nhân tích cực lao động sáng tạo, tạo ra nhiều sáng kiến mới; đồng thời xét công nhận, khen thưởng động viên kịp thời; giới thiệu các gương điển hình xuất sắc trong nghiên cứu, tạo ra các sáng kiến mang lại lợi ích kinh tế, xã hội để khích lệ bạn bè, đồng nghiệp làm theo (Hội đồng Sáng kiến huyện đã thẩm định, đánh giá và công nhận mức độ ảnh hưởng sáng kiến cấp huyện, năm 2017 là 130/134 sáng kiến; năm 2018 là 96/126 sáng kiến). Tập trung xây dựng các mô hình ứng dụng khoa học công nghệ vào các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, xây dựng cho được mô hình ứng dụng công nghệ sinh học vào trồng trọt, tư­ vấn hỗ trợ các doanh nghiệp, HTX áp dụng hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm nông nghiệp. Phát triển chăn nuôi, thủy sản theo hướng an toàn sinh học làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh nhất là các dịch bệnh nguy hiểm trên gia súc, gia cầm, thủy sản. Tăng cường đầu tư hệ thống thủy lợi để đáp ứng nhu cầu tưới tiêu phục vụ sản xuất. Đã triển khai thành công 07 mô hình xử lý gốc rạ tại ruộng bằng chế phẩm sinh học Fito Biomic RR; chế phẩm khử H2S; mô hình ứng dụng phương pháp sản xuất mới trồng gừng trong bao tại xã Phượng Mao; mô hình nuôi rắn mùng đỏ tại xã Mộ Đạo; Mô hình ứng dụng màng phủ nông nghiệp trong trồng dưa lê siêu ngọt; Mô hình ứng dụng quy trình phân bón khép kín trong sản xuất khoai thương phẩm; Mô hình ứng dụng chế phẩm sinh học BTS xử lý ao nuôi thủy sản; Mô hình sản xuất dưa lưới trong nhà màn bằng hệ thống tưới nhỏ giọt; Mô hình sản xuất mướp hương… Khuyến khích các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ, đổi mới công nghệ sản xuất vào kinh doanh, cải tiến mẫu mã sản phẩm cho phù hợp với thị trường, nâng cao chất lượng… Chuyển giao ứng dụng khoa học vào sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, giáo dục, văn hóa, y tế... đã được các cấp, ngành của tỉnh và huyện quan tâm tạo mọi điều kiện.   

Nhờ đẩy mạnh việc thực hiện chủ trương phát triển kinh tế nhanh và bền vững và chương trình hành động thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh, Quế Võ đã đạt được nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội như: Tổng sản phẩm GRDP (theo giá so sánh 2010): năm 2017 tăng 10,7% so với năm 2016; ước cả năm 2018 tăng 10,9% so với năm 2017; bình quân giai đoạn 2016 - 2018 tăng 11,3%. Quy mô GRDP (giá hiện hành) tăng từ 7.027 tỷ đồng năm 2015 lên 9.673 tỷ đồng năm 2018. GRDP bình quân đầu người năm 2018 ước đạt 2.570 USD, gấp 1,25 lần so với năm 2015. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng,  năm 2017 khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm 53,5%; dịch vụ chiếm 35,9%; nông, lâm nghiệp và thuỷ sản chiếm 10,6%. Chương trình xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh. Đến nay, tổng số tiêu chí toàn huyện đạt 380 tiêu chí; 06/06 xã trong kế hoạch đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 đã đạt 19/19 tiêu chí, hiện đã được cấp có thẩm quyền công nhận đạt chuẩn; huyện cơ bản đạt 09/09 tiêu chí huyện nông thôn mới.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, thực hiện tốt công tác xã hội hoá huy động nguồn lực để góp phần cải thiện đời sống người có công và các gia đình chính sách. Thực hiện lồng ghép công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng với các chính sách an sinh xã hội khác. Tiếp tục triển khai chính sách hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công với cách mạng về nhà ở giai đoạn 2 năm 2018. Thực hiện hiệu quả Chương trình đào tạo nghề và giải quyết việc làm huyện Quế Võ giai đoạn 2016 - 2020; khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đào tạo nghề, hoạt động dịch vụ giới thiệu việc làm. Năm 2018, tỷ lệ lao động qua đào tạo ước đạt 67%; Giải quyết việc làm mới cho khoảng 3.120 lao động. Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chủ trương, chính sách, chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững gắn với phát triển và trợ gúp về giáo dục, dạy nghề, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống; huy động sự vào cuộc của toàn xã hội và luôn đứng trong nhóm các tỉnh làm tốt công tác này, tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua các năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 3,18% năm 2015 xuống còn 2,23% năm 2018; 100% người nghèo được cấp miễn phí thẻ bảo hiểm y tế. Đời sống nhân dân, nhất là các đối tượng chính sách xã hội từng bước được nâng lên.

Từ những kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết cho thấy cần đa dạng hóa nội dung, phương thức chỉ đạo, triển khai và tuyên truyền, vận động quần chúng thực hiện, phù hợp với đặc điểm tình hình, từng đơn vị. Gắn việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ với việc giải quyết các vấn đề xã hội, tạo cơ sở để đưa Nghị quyết vào cuộc sống, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Trong quá trình thực hiện phải bám sát vào chương trình, kế hoạch đã đề ra; tăng cường kiểm tra, giám sát; sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm để tiếp tục chỉ đạo trong thời gian tiếp theo. Gắn việc thực hiện các Nghị quyết Trung ương 5, khóa XII với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị và bảo đảm an ninh, quốc phòng. Trong giai đoạn hiện nay, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng theo hướng gần dân, sát cơ sở. Tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở; kịp thời uốn nắn những biểu hiện sai phạm của cán bộ, đảng viên. Vận dụng sáng tạo các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào điều kiện thực tế của địa phương. Phải thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, giám sát định kỳ, đột xuất việc tổ chức thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 5, Ban chap hành Trung ương Đảng, Khóa XII của các cơ quan, đơn vị, địa phương để có sự chỉ đạo kịp thời, hiệu quả./.

H.T