Cải cách thủ tục hành chính ở Quế Võ hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp

03/07/2018 17:07 Số lượt xem: 322
Huyện Quế Võ luôn xác định nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Trong quá trình chỉ đạo, điều hành, UBND huyện luôn chú trọng thực hiện công tác rà soát và kiểm soát thủ tục hành chính, chỉ đạo niêm yết, công khai các thủ tục tại trụ sở cơ quan, bộ phận một cửa và công khai trên Cổng Thông tin điện tử của huyện, tạo thuận lợi cho việc tra cứu, tìm hiểu thông tin của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp.

Những năm qua, huyện Quế Võ luôn xác định nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và là trách nhiệm chính của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương. Xác định chủ thể hưởng lợi từ CCHC chính là người dân và các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, vì vậy tư tưởng chỉ đạo nhất quán, xuyên suốt là phải luôn luôn lấy sự hài lòng của nhân dân, tổ chức làm thước đo cho hiệu quả công tác CCHC, với phương châm CCHC là thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm.

Để đạt mục tiêu nêu trên, trong quá trình chỉ đạo, điều hành, UBND huyện luôn chú trọng thực hiện công tác rà soát và kiểm soát thủ tục hành chính, chỉ đạo niêm yết, công khai các thủ tục tại trụ sở cơ quan, bộ phận một cửa và công khai trên Cổng Thông tin điện tử của huyện, tạo thuận lợi cho việc tra cứu, tìm hiểu thông tin của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp. Việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng vị trí việc làm và tinh giản biên chế được thực hiện đồng bộ, kịp thời, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Hàng năm huyện đều thực hiện việc rà soát, đánh giá trình độ chuyên môn, năng lực công tác, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức; đối chiếu với quy định về chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, yêu cầu cán bộ từ huyện đến cơ sở chưa đạt chuẩn tự bố trí học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ, những cán bộ thuộc diện quy hoạch được cử đi học các lớp quản lý Nhà nước, cao cấp lý luận chính trị. Qua đó, nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về thực hiện nhiệm vụ cải cách TTHC được nâng lên, tác phong, ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần phục vụ nhân dân đã có sự chuyển biến rõ rệt. Việc phân cấp quản lý Nhà nước của các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện và các xã, thị trấn giảm bớt sự chồng chéo, trùng lắp về quyền hạn, trách nhiệm được giao, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành từ huyện đến cơ sở được nâng lên. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông được triển khai thực hiện thông suốt từ huyện đến cơ sở trên hầu hết các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến tổ chức, công dân.

Tháng 11/2017 UBND huyện thành lập và đưa Trung tâm Hành chính công huyện vào hoạt động với 16 quầy tiếp nhận và trả kết quả được trang bị đầy đủ các tiện ích hiện đại, đảm bảo phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp. Trung tâm hành chính công huyện là đầu mối hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết 234 thủ tục hành chính với tổng số 17 công chức, viên chức do các cơ quan, đơn vị có liên quan cử đến làm việc. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), giảm chi phí, thời gian đi lại, công khai, minh bạch TTHC, phí, lệ phí... tránh tình trạng gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2018, Trung tâm Hành chính công huyện đã tiếp nhận và giải quyết 10.406/10.976 hồ sơ (đạt 94,8%), trung bình mỗi ngày có gần 100 lượt tổ chức, cá nhân đến giao dịch. Trong đó, hồ sơ trả trước hạn là 5.714 hồ sơ, đạt 54,9%; trả đúng hạn 3.968 hồ sơ, đạt 38,1%; trả chậm và quá hạn 724 hồ sơ, chiếm 7%. Lĩnh vực được tiếp nhận và trả kết quả sớm cho công dân và doanh nghiệp chủ yếu về Tài chính kế hoạch, Lao động - TBXH, y tế, tư pháp, giao dịch bảo đảm của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện… Điều này cho thấy các cơ quan, đơn vị có TTHC giải quyết tại Trung tâm đã luôn chủ động trong việc phối hợp, đảm bảo hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết đúng quy trình, tỷ lệ hồ sơ trả trước hạn, đúng hạn luôn ở mức cao.

Người dân đến giao dịch tại Trung tâm Hành chính công huyện buổi sáng 03/7/2018

Bên cạnh đó, việc đầu tư nâng cấp trang thiết bị, từng bước hiện đại hóa nền hành chính cũng luôn được huyện quan tâm. Hiện nay, 100% cán bộ, công chức huyện có máy tính để bàn kết nối Internet. 100% các cơ quan huyện, xã có mạng LAN và Wifi. Huyện có 2 hệ thống hội nghị truyền hình phục vụ cho việc họp và hội nghị trực tuyến. Tổng số địa chỉ thư điện tử công vụ tỉnh Bắc Ninh (dùng làm tài khoản đăng nhập hệ thống quản lý văn bản điều hành) được cấp là 288 địa chỉ cấp huyện và 444 địa chỉ cấp xã, đảm bảo hầu hết các văn bản chỉ đạo điều hành (văn bản đi) của UBND huyện, các cơ quan thuộc UBND huyện đều sử dụng phần mềm quản lý văn bản điều hành, một số xã, thị trấn cũng đã bước đầu sử dụng phầm mềm quản lý văn bản điều hành trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. 

Trong thời gian tới, để từng bước thực hiện hiện đại hóa nền hành chính, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo thực hiện đồng bộ về cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài chính công, hiện đại hóa hành chính và thực hiện khâu đột phá là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ năng lực phẩm chất, chú trọng việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức làm việc có chất lượng, hiệu quả. Tăng cường nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức các cơ quan trong thực hiện cải cách hành chính, đồng thời bố trí cán bộ, công chức có trình độ, năng lực để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra. Tăng cường công tác tuyên truyền để phổ biến thông tin cho cán bộ, công chức và người dân nhận thức đúng đắn về cải cách hành chính, hướng tới mục tiêu ngày càng phục vụ dân tốt hơn./.

Duy Cảnh