Bắc Ninh hỗ trợ trên 9,5 tỷ đồng trừ rầy lưng trắng

04/12/2018 10:28 Số lượt xem: 246

Ngày 03/12/2018, UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định số 4640/UBND-NN, về chủ trương hỗ trợ kinh phí trừ rầy lưng trắng trên mạ và lúa gieo thẳng phòng chống bệnh lùn sọc đen hại lúa năm 2019.

Chủ động phòng trừ rầy lưng trắng giúp ngăn ngừa bệnh lùn sọc đen hại lúa

Theo đó, tỉnh sẽ hỗ trợ dự kiến 9.590.700.000 đồng cho 8 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh để mua thuốc thuốc trừ rầy lưng trắng trên mạ, lúa gieo thẳng phòng chống bệnh lùn sọc đen hại lúa năm 2019. UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bố trí kinh phí vào dự toán ngân sách năm 2019 và hướng dẫn các trình tự, thủ tục hỗ trợ theo đúng các quy định của pháp luật./.

D.C