Thông tin liên hệ

22/01/2016 07:54 Số lượt xem: 7890

THÔNG TIN LIÊN HỆ

A. Huyện Ủy

 1. Văn phòng huyện ủy
- Địa chỉ: Thị trấn Phố Mới - Quế Võ - Bắc Ninh
- Chánh Văn phòng: Nguyễn Văn Cương
- Điện thoại: 02223.863.203
- Thư điện tử: vp.huqv@bacninh.gov.vn

2. Ban Tổ chức huyện ủy
- Địa chỉ: Thị trấn Phố Mới - Quế Võ - Bắc Ninh
- Trưởng ban: Nguyễn Thế Phiệt
- Điện thoại: 02223.863.286
- Thư điện tử: btchu.qv@bacninh.gov.vn

3. Ủy ban kiểm tra huyện ủy
- Địa chỉ: Thị trấn Phố Mới - Quế Võ - Bắc Ninh
- Chủ nhiệm: Nguyễn Như Chuyên
- Điện thoại: 02223.863.284
- Thư điện tử: ubkthu.qv@bacninh.gov.vn

4. Ban Tuyên giáo huyện ủy
- Địa chỉ: Thị trấn Phố Mới - Quế Võ - Bắc Ninh
- Trưởng ban: Nguyễn Bá Quân
- Điện thoại: 02223.863.285
- Thư điện tử: btghu.qv@bacninh.gov.vn

5. Ban Dân vận huyện ủy
- Địa chỉ: Thị trấn Phố Mới - Quế Võ - Bắc Ninh
- Trưởng ban: Nguyễn Thị Hiển
- Điện thoại: 02223.863.288
- Thư điện tử: bdvhu.qv@bacninh.gov.vn

 
B. HĐND Huyện

1. Thường trực HĐND huyện
- Địa chỉ: Thị trấn Phố Mới - Quế Võ - Bắc Ninh
- Điện thoại: 02223.863.271
- Thư điện tử: quevo@bacninh.gov.vn

2. Ban Kinh tế xã hội
- Địa chỉ: Thị trấn Phố Mới - Quế Võ - Bắc Ninh
- Điện thoại: 02223.863.271
- Thư điện tử: quevo@bacninh.gov.vn
 
3. Ban Pháp chế
- Địa chỉ: Thị trấn Phố Mới - Quế Võ - Bắc Ninh
- Điện thoại: 02223.863.271
- Thư điện tử: quevo@bacninh.gov.vn
 

C. UBND Huyện

I. Cơ quan hành chính

1.  Văn phòng HĐND-UBND huyện
- Địa chỉ: Thị trấn Phố Mới - Quế Võ - Bắc Ninh
- Chánh Văn phòng: Trần Văn Ngà
- Điện thoại: 02223.863.261
- Thư điện tử: quevo@bacninh.gov.vn

2. Phòng Nội vụ
- Địa chỉ: Thị trấn Phố Mới - Quế Võ - Bắc Ninh
- Trưởng Phòng: Nguyễn Thị Hương
- Điện thoại: 02223.635.665
- Thư điện tử: pnv.qv@bacninh.gov.vn

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch
- Địa chỉ: Thị trấn Phố Mới - Quế Võ - Bắc Ninh
- Trưởng Phòng: Lê Xuân Hồng
- Điện thoại: 02223.863.386
- Thư điện tử: ptckh.qv@bacninh.gov.vn

4. Phòng Văn hóa và Thông tin
- Địa chỉ: Thị trấn Phố Mới - Quế Võ - Bắc Ninh
- Trưởng Phòng: Nguyễn Anh Thắng
- Điện thoại: 02223.863.295
- Thư điện tử: pvhtt.qv@bacninh.gov.vn

5. Phòng Giáo dục và Đào tạo
- Địa chỉ: Thị trấn Phố Mới - Quế Võ - Bắc Ninh
- Trưởng Phòng: Nguyễn Đắc Hữu
- Điện thoại: 02223.863.269
- Thư điện tử: pgddt.qv@bacninh.gov.vn, pgdquevo@bacninh.edu.vn

6. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Địa chỉ: Thị trấn Phố Mới - Quế Võ - Bắc Ninh
- Trưởng Phòng: Nguyễn Thị Thu Hiền
- Điện thoại: 02223.863.219
- Thư điện tử: pnnptnt.qv@bacninh.gov.vn

7. Phòng Tư Pháp
- Địa chỉ: Thị trấn Phố Mới - Quế Võ - Bắc Ninh
- Trưởng Phòng: Nguyễn Văn Tụ
- Điện thoại: 02223.863.067
- Thư điện tử: ptp.qv@bacninh.gov.vn

8. Phòng Tài nguyên và Môi trường
- Địa chỉ: Thị trấn Phố Mới - Quế Võ - Bắc Ninh
- Trưởng Phòng: Nguyễn Văn Bảng
- Điện thoại: 0913.562.909
- Thư điện tử: ptnmt.qv@bacninh.gov.vn

9. Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
- Địa chỉ: Thị trấn Phố Mới - Quế Võ - Bắc Ninh
- Trưởng Phòng: Nguyễn Văn Thanh
- Điện thoại: 02223.863.239
- Thư điện tử: pldtbxh.qv@bacninh.gov.vn

10. Phòng Kinh tế và Hạ tầng
- Địa chỉ: Thị trấn Phố Mới - Quế Võ - Bắc Ninh
- Trưởng Phòng: Nguyễn Văn Thọ
- Điện thoại: 02223.863.215
- Thư điện tử: pct.qv@bacninh.gov.vn

11. Phòng Y tế
- Địa chỉ: Thị trấn Phố Mới - Quế Võ - Bắc Ninh
- Trưởng Phòng: Phạm Đình Đức
- Điện thoại: 02223.635.185
- Thư điện tử: pyt.qv@bacninh.gov.vn
 
12. Thanh tra huyện
- Địa chỉ: Thị trấn Phố Mới - Quế Võ - Bắc Ninh
- Chánh thanh tra: Nguyễn Tiến Tiêm
- Điện thoại: 0222.3509.508
- Thư điện tử: tt.qv@bacninh.gov.vn

II. Đơn vị sự nghiệp

1. Đài Phát thanh
- Địa chỉ: Thị trấn Phố Mới - Quế Võ - Bắc Ninh
- Trưởng Đài: Hoàng Công Huy
- Điện thoại: 0913.358.381
- Thư điện tử: dpt.qv@bacninh.gov.vn

2. Trung tâm Văn hóa - Thể thao
- Địa chỉ: Thị trấn Phố Mới - Quế Võ - Bắc Ninh
- Giám đốc: Trần Hữu Sang
- Điện thoại: 02223.863.172
- Thư điện tử: ttvhtt.qv@bacninh.gov.vn

3. Trạm Khuyến nông

- Địa chỉ: Thị trấn Phố Mới - Quế Võ - Bắc Ninh
- Trạm trưởng: Ngô Đăng Bình
- Điện thoại: 02223.614.411
- Thư điện tử: tkn.qv@bacninh.gov.vn

4. Ban Quản lý dự án
- Địa chỉ: Thị trấn Phố Mới - Quế Võ - Bắc Ninh
- Giám đốc: Phan Đình Dũng
- Điện thoại: 0222.3610.519
- Thư điện tử: bqlda.qv@bacninh.gov.vn

5. Hội Người mù

- Địa chỉ: Thị trấn Phố Mới - Quế Võ - Bắc Ninh
- Điện thoại: 0222.3864.663
- Thư điện tử: .qv@bacninh.gov.vn

6. Hội Chữ thập đỏ
- Địa chỉ: Thị trấn Phố Mới - Quế Võ - Bắc Ninh
- Hội trưởng: Nguyễn Văn Thắng
- Điện thoại: 0915.100.736
- Thư điện tử: .qv@bacninh.gov.vn

 

DANH BẠ THƯ ĐIỆN TỬ CÔNG VỤ HUYỆN QUẾ VÕ

STT Họ và tên Chức vụ Địa chỉ thư điện tử
Phòng ban
A Danh sách thư cơ quan, phòng ban, đơn vị
1 Văn phòng HDND&UBND vp.qv@bacninh.gov.vn
2 Phòng Văn hóa và Thông tin pvhtt.qv@bacninh.gov.vn
3 Phòng Nội vụ pnv.qv@bacninh.gov.vn
4 Phòng Y tế pyt.qv@bacninh.gov.vn
5 Phòng Tư pháp ptp.qv@bacninh.gov.vn
6 Phòng NN&PTNT pnnptnt.qv@bacninh.gov.vn
7 Phòng Kinh tế và Hạ tầng pct.qv@bacninh.gov.vn
8 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội pldtbxh.qv@bacninh.gov.vn
9 Phòng Giáo dục và Đào tạo pgddt.qv@bacninh.gov.vn
10 Phòng Tài chính - Kế hoạch ptckh.qv@bacninh.gov.vn
11 Phòng Tài nguyên và Môi trường ptnmt.qv@bacninh.gov.vn
12 Thanh Tra huyện tt.qv@bacninh.gov.vn
13 Trung tâm Văn hóa Thể thao ttvhtt.qv@bacninh.gov.vn
14 Ban quản lý Dự án bqlda.qv@bacninh.gov.vn
15 Trạm Khuyến nông tkn.qv@bacninh.gov.vn
16 Đài Phát thanh huyện dpt.qv@bacninh.gov.vn
17 Ban Tổ chức Huyện ủy btchu.qv@bacninh.gov.vn
18 Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy ubkthu.qv@bacninh.gov.vn
19 Ban Tuyên giáo Huyện ủy btghu.qv@bacninh.gov.vn
20 Ban Dân vận Huyện ủy bdvhu.qv@bacninh.gov.vn
21 Văn phòng Huyện ủy vp.huqv@bacninh.gov.vn
22 Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện ttbdct.qv@bacninh.gov.vn
23 Ủy ban MTTQ huyện ubmttq.qv@bacninh.gov.vn
24 Hội nông dân hnd.qv@bacninh.gov.vn
25 Huyện đoàn hd.qv@bacninh.gov.vn
26 Hội phụ nữ hpn.qv@bacninh.gov.vn
27 Hội cựu chiến binh hccb.qv@bacninh.gov.vn
28 Liên đoàn lao động huyện ldld.qv@bacninh.gov.vn
29 Hội Chữ thập đỏ hctd.qv@bacninh.gov.vn
30 Hội Người mù hnm.qv@bacninh.gov.vn
31 Công an huyện   ca.qv@bacninh.gov.vn
32 BCHQS bchqs.qv@bacninh.gov.vn
33 Viện KSND huyện   vksnd.qv@bacninh.gov.vn
34 Ngân hàng CSXH huyện   nhcsxh.qv@bacninh.gov.vn
B Danh sách thư cá nhân
I Danh sách thư Lãnh đạo HU HĐND UBND huyện
1 Nguyễn Đình Lợi Bí thư HU, CT HĐND ndloi.qv@bacninh.gov.vn
2 Nguyễn Mạnh Hùng Phó Bí thư TT HU nmhung.qv@bacninh.gov.vn
3 Hoàng Minh Xuyên Phó BTHU, Chủ tịch UBND hmxuyen.qv@bacninh.gov.vn
4 Lê Hồng Phúc Phó Bí thư HU lhphuc.qv@bacninh.gov.vn
5 Nguyễn Hồng Pha  Phó CT HĐND nhpha.qv@bacninh.gov.vn
6 Nguyễn Duy Tú  Phó CT HĐND ndtu.qv@bacninh.gov.vn
7 Đặng Văn Tuấn Phó Chủ tịch UBND dvtuan.qv@bacninh.gov.vn
8 Nguyễn Văn Thành Phó Chủ tịch UBND nvthanh.qv@bacninh.gov.vn
II Văn phòng HĐND&UBND
9 Trần Văn Ngà Chánh Văn phòng tvnga.qv@bacninh.gov.vn
10 Nguyễn Duy Cảnh Phó Chánh văn phòng ndcanh.qv@bacninh.gov.vn
11 Nguyễn Đức Ninh Phó Chánh văn phòng ndninh.qv@bacninh.gov.vn
12 Tô Thành Công Phó Chánh văn phòng ttcong.qv@bacninh.gov.vn
13 Nguyễn Đắc Cường Cán bộ ndcuong@bacninh.gov.vn
14 Dương Thị Yến Cán bộ dtyen.qv@bacninh.gov.vn
15 Nguyễn Thị Viên Cán bộ ntvien.qv@bacninh.gov.vn
16 Dương Thanh Niên Cán bộ dtnien.qv@bacninh.gov.vn
17 Phạm Thị Thường Cán bộ ptthuong.qv@bacninh.gov.vn
18 Hoàng Minh Tuấn Cán bộ hmtuan.qv@bacninh.gov.vn
19 Nguyễn Thị Thùy Hương Cán bộ ntthuong.qv@bacninh.gov.vn
20 Đặng Thị Anh Cán bộ dtanh.qv@bacninh.gov.vn
21 Nguyễn Thị Liên Cán bộ ntlien.qv@bacninh.gov.vn
22 Đinh Văn Thắng Cán bộ dvthang.qv@bacninh.gov.vn
23 Nguyễn Mậu Sơn Cán bộ nmson.qv@bacninh.gov.vn
24 Ngô Thành Đức Cán bộ ntduc.qv@bacninh.gov.vn
25 Nguyễn Khắc Thiều Cán bộ nkthieu.qv@bacninh.gov.vn
26 Phạm Quang Thơi Cán bộ pqthoi.qv@bacninh.gov.vn
27 Tô Thanh Bình Cán bộ ttbinh.qv@bacninh.gov.vn
28 Phạm Văn Quyền Cán bộ pvquyen.qv@bacninh.gov.vn
29 Nguyễn Đức Thanh Cán bộ ndthanh.qv@bacninh.gov.vn
III Phòng Nội vụ
30 Nguyễn Thị Hương Trưởng phòng nthuong.qv@bacninh.gov.vn
31 Nguyễn Thanh Sơn Phó Trưởng phòng ntson.qv@bacninh.gov.vn
32 Nguyễn Quang Đức Phó Trưởng phòng nqduc.qv@bacninh.gov.vn
33 Nguyễn Nhân Đoàn Cán bộ nndoan.qv@bacninh.gov.vn
34 Nguyễn Thị Thu Hằng Cán bộ ntthang2.qv@bacninh.gov.vn
35 Nguyễn Tuấn Hùng Cán bộ nthung.qv@bacninh.gov.vn
36 Nguyễn Thị Song Cán bộ ntsong.qv@bacninh.gov.vn
IV Phòng Tài chính - Kế hoạch
37 Lê Xuân Hồng Trưởng phòng lxhong.qv@bacninh.gov.vn
38 Dư Phương Chi Phó Trưởng phòng dpchi.qv@bacninh.gov.vn
39 Nguyễn Thị Thu Hằng Phó Trưởng phòng ntthang3.qv@bacninh.gov.vn
40 Trần Thị Ly Cán bộ ttly.qv@bacninh.gov.vn
41 Phạm Sỹ Hùng Cán bộ pshung.qv@bacninh.gov.vn
42 Nguyễn Thị Hoài Thương Cán bộ nththuong.qv@bacninh.gov.vn
43 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Cán bộ nthhanh.qv@bacninh.gov.vn
44 Nguyễn Hồng Thanh Cán bộ nhthanh.qv@bacninh.gov.vn
V Phòng Kinh tế và Hạ tầng
45 Nguyễn Văn Thọ Trưởng phòng nvtho.qv@bacninh.gov.vn
46 Lại Hữu Bắc Phó Trưởng phòng lhbac.qv@bacninh.gov.vn
47 Nguyễn Văn Đồng Phó Trưởng phòng nvdong.qv@bacninh.gov.vn
48 Nguyễn T Kim Hường Cán bộ ntkhuong.qv@bacninh.gov.vn
49 Tạ Quang Trực Cán bộ tqtruc.qv@bacninh.gov.vn
50 Vũ Minh Tuấn Cán bộ vmtuan.qv@bacninh.gov.vn
51 Nguyễn Thị Quỳnh Cán bộ ntquynh.qv@bacninh.gov.vn
VI Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
52 Nguyễn Văn Thanh Trưởng phòng nvthanh1.qv@bacninh.gov.vn
53 Nguyễn Thị Thu Hằng Phó Trưởng phòng ntthang1.qv@bacninh.gov.vn
54 Trần Văn Tuân Phó Trưởng phòng tvtuan1.qv@bacninh.gov.vn
55 Nguyễn Thị Tuyết  Cán bộ nttuyet.qv@bacninh.gov.vn
56 Nguyễn Thanh Mai  Cán bộ ntmai.qv@bacninh.gov.vn
57 Nguyễn Công Quyết Cán bộ ncquyet.qv@bacninh.gov.vn
58 Nguyễn Ngân Anh  Cán bộ nnanh.qv@bacninh.gov.vn
VII Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
59 Nguyễn Thị Thu Hiền Trưởng phòng ntthien.qv@bacninh.gov.vn
60 Đặng Văn Nhẫn Phó Trưởng phòng dvnhan.qv@bacninh.gov.vn
61 Nguyễn Thanh Bình Phó Trưởng phòng ntbinh.qv@bacninh.gov.vn
62 Nguyễn Tài Soạn Cán bộ ntsoan.qv@bacninh.gov.vn
63 Nguyễn Quang Huy Cán bộ nqhuy.qv@bacninh.gov.vn
64 Nguyễn Văn Hào Cán bộ nvhao.qv@bacninh.gov.vn
65 Nguyễn Thị Bắc Cán bộ ntbac.qv@bacninh.gov.vn
66 Hoàng Thị Thu Cán bộ htthu.qv@bacninh.gov.vn
67 Trần Danh Dũng Cán bộ tddung.qv@bacninh.gov.vn
68 Bùi Văn Tân Cán bộ bvtan.qv@bacninh.gov.vn
VIII Phòng Y tế
69 Phạm Đình Đức Trưởng phòng pdduc.qv@bacninh.gov.vn
70 Trần Trường Thịnh Phó Trưởng phòng ttthinh.qv@bacninh.gov.vn
71 Nguyễn Đắc Đồng Cán bộ nddong.qv@bacninh.gov.vn
72 Nguyễn Thị Lụa Cán bộ ntlua.qv@bacninh.gov.vn
IX Phòng Văn hóa và Thông tin
73 Nguyễn Anh Thắng Trưởng phòng nathang.qv@bacninh.gov.vn
74 Đinh Văn Long Phó Trưởng phòng dvlong.qv@bacninh.gov.vn
75 Nguyễn Văn Quang Phó Trưởng phòng nvquang1.qv@bacninh.gov.vn
76 Lại Hữu Cao Cán bộ lhcao.qv@bacninh.gov.vn
X Phòng Giáo dục và Đào tạo
77 Nguyễn Đắc Hữu Trưởng phòng ndhuu.qv@bacninh.gov.vn
78 Nguyễn Văn Nam Phó Trưởng phòng nvnam.qv@bacninh.gov.vn
79 Đỗ Thị Thắng Phó Trưởng phòng dtthang.qv@bacninh.gov.vn
80 Mai Thị Tuyến Cán bộ mttuyen.qv@bacninh.gov.vn
81 Nguyễn Văn Thịnh Cán bộ nvthinh.qv@bacninh.gov.vn
82 Nguyễn Hữu Hoan Cán bộ nhhoan.qv@bacninh.gov.vn
83 Nguyễn Hải Giang Cán bộ nhgiang.qv@bacninh.gov.vn
84 Nguyễn Thế Giai Cán bộ ntgiai.qv@bacninh.gov.vn
85 Lê Quang Triệu Cán bộ lqtrieu.qv@bacninh.gov.vn
86 Nguyễn Huy Đạt Cán bộ nhdat.qv@bacninh.gov.vn
XI Phòng Tài nguyên và Môi trường
87 Nguyễn Văn Bảng Trưởng phòng nvbang.qv@bacninh.gov.vn
88 Nguyễn Đăng Oanh Phó Trưởng phòng ndoanh.qv@bacninh.gov.vn
89 Lại Hữu Nhân Cán bộ lhnhan.qv@bacninh.gov.vn
90 Lê Khánh Hội Cán bộ lkhoi.qv@bacninh.gov.vn
91 Nguyễn Thị Dung Cán bộ ntdung.qv@bacninh.gov.vn
92 Đinh Thị Thanh Hằng Cán bộ dtthang1.qv@bacninh.gov.vn
93 Nguyễn Thị Ngọc Mai Cán bộ ntnmai.qv@bacninh.gov.vn
XII Thanh tra huyện
94 Nguyễn Tiến Tiêm Chánh Thanh tra nttiem.qv@bacninh.gov.vn
95 Đỗ Đức Dũng Phó Chánh Thanh tra dddung.qv@bacninh.gov.vn
96 Nguyễn Đình Hiền Phó Chánh Thanh tra ndhien.qv@bacninh.gov.vn
97 Nguyễn Thị Phượng Cán bộ ntphuong.qv@bacninh.gov.vn
98 Đỗ Tuấn Anh Cán bộ dtanh1.qv@bacninh.gov.vn
XIII Phòng Tư pháp
99 Nguyễn Văn Tụ Trưởng phòng nvtu.qv@bacninh.gov.vn
100 Phạm Đình Ninh Phó Trưởng phòng pdninh.qv@bacninh.gov.vn
101 Nguyễn Thị Thảo Phó Trưởng phòng ntthao.qv@bacninh.gov.vn
102 Nguyễn Thế Việt Cán bộ ntviet.qv@bacninh.gov.vn
103 Đinh Văn Giang Cán bộ dvgiang.qv@bacninh.gov.vn
XIV Đài Phát thanh
104 Hoàng Công Huy Trưởng Đài hchuy.qv@bacninh.gov.vn
105 Trịnh Thanh Phương Phó Trưởng Đài ttphuong.qv@bacninh.gov.vn
106 Nguyễn Văn Học Phó Trưởng Đài nvhoc.qv@bacninh.gov.vn
107 Nguyễn Văn Dương Cán bộ nvduong.qv@bacninh.gov.vn
108 Nguyễn Thị Hòa Cán bộ nthoa.qv@bacninh.gov.vn
109 Nguyễn Thị Thủy Cán bộ ntthuy85.qv@bacninh.gov.vn
110 Nguyễn Thị Thu Huyền Cán bộ ntthuyen1.qv@bacninh.gov.vn
111 Nguyễn Nhân Toàn Cán bộ nntoan.qv@bacninh.gov.vn
112 Nguyễn Thành Trung Cán bộ nttrung.qv@bacninh.gov.vn
113 Nguyễn Thị Hậu Cán bộ nthau.qv@bacninh.gov.vn
114 Nguyễn Đức Thịnh Cán bộ ndthinh.qv@bacninh.gov.vn
115 Nguyễn Quang Hòa Cán bộ nqhoa.qv@bacninh.gov.vn
XV Trung tâm Văn hóa - Thể thao
116 Trần Hữu Sang Giám đốc thsang.qv@bacninh.gov.vn
117 Nguyễn Đức Quả Phó Giám đốc ndqua.qv@bacninh.gov.vn
118 Nguyễn Việt Hùng Cán bộ nvhung.qv@bacninh.gov.vn
119 Nguyễn Đình Hưng Cán bộ ndhung.qv@bacninh.gov.vn
120 Phùng Quốc Phong Cán bộ pqphong.qv@bacninh.gov.vn
121 Nguyễn Anh Dũng Cán bộ nadung.qv@bacninh.gov.vn
122 Nguyễn Thanh Hiếu Cán bộ nthieu82.qv@bacninh.gov.vn
123 Đoàn Đức Dương Cán bộ ddduong.qv@bacninh.gov.vn
124 Nguyễn Thị Nga Cán bộ ntnga.qv@bacninh.gov.vn
125 Phạm Văn Thái Cán bộ pvthai.qv@bacninh.gov.vn
126 Nguyễn Văn Tâm Cán bộ  
XVI Ban quản lý Dự án
127 Phan Đình Dũng Giám đốc pddung.qv@bacninh.gov.vn
128 Trần Thái Sơn Phó Giám đốc ttson.qv@bacninh.gov.vn
129 Nguyễn Tiến Thắng Phó Giám đốc ntthang.qv@bacninh.gov.vn
130 Đinh Thị Niệm Cán bộ dtniem.qv@bacninh.gov.vn
131 Mai Văn Hả Cán bộ mvha.qv@bacninh.gov.vn
132 Đặng Văn Giản Cán bộ dvgian.qv@bacninh.gov.vn
133 Trần Minh Kiên Cán bộ tmkien.qv@bacninh.gov.vn
134 Nguyễn Thế Cương A Cán bộ ntcuong.qv@bacninh.gov.vn
135 Nguyễn Thế Cương B Cán bộ ntcuong1.qv@bacninh.gov.vn
136 Trần Văn Kỷ Cán bộ tvky.qv@bacninh.gov.vn
137 Trần Văn Luân Cán bộ tvluan.qv@bacninh.gov.vn
138 Nguyễn Văn Năm Cán bộ nvnam66.qv@bacninh.gov.vn
139 Nguyễn Văn Chinh Cán bộ nvchinh.qv@bacninh.gov.vn
140 Nguyễn Thị Út Cán bộ ntut.qv@bacninh.gov.vn
141 Tạ Quốc Khánh Cán bộ tqkhanh.qv@bacninh.gov.vn
142 Nguyễn Duy Nghị Cán bộ ndnghi.qv@bacninh.gov.vn
143 Hoàng Đình Thịnh Cán bộ hdthinh.qv@bacninh.gov.vn
144 Nguyễn Văn Chung Cán bộ nvchung.qv@bacninh.gov.vn
145 Nguyễn Văn Bích Cán bộ nvbich.qv@bacninh.gov.vn
146 Nguyễn Văn Dũng Cán bộ nvdung1.qv@bacninh.gov.vn
147 Ngô Đức Hiếu Cán bộ ndhieu.qv@bacninh.gov.vn
148 Nguyễn Thị Thanh Cán bộ ntthanh.qv@bacninh.gov.vn
149 Lê Cao Cường Cán bộ lccuong.qv@bacninh.gov.vn
150 Nguyễn Như Thọ Cán bộ nhtho.qv@bacninh.gov.vn
151 Nguyễn Bá Tình Cán bộ nbtinh.qv@bacninh.gov.vn
152 Nguyễn Đăng Hợp Cán bộ ndhop.qv@bacninh.gov.vn
153 Nguyễn Tiến Đức Cán bộ ntduc89.qv@bacninh.gov.vn
154 Vũ Công Vinh Cán bộ vcvinh.qv@bacninh.gov.vn
155 Nguyễn Như Lý Cán bộ nnly.qv@bacninh.gov.vn
156 Phạm Thị Hải Yến Cán bộ pthyen.qv@bacninh.gov.vn
XVII Trạm Khuyến nông
157 Ngô Đăng Bình Trạm trưởng ndbinh.qv@bacninh.gov.vn
158 Nguyễn Đức Mạnh Phó Trạm trưởng ndmanh.qv@bacninh.gov.vn
159 Nguyễn Thị Minh Cán bộ ntminh1.qv@bacninh.gov.vn
160 Trần Thị Soi Cán bộ ttsoi.qv@bacninh.gov.vn
161 Nguyễn Đông Trung Cán bộ ndtrung.qv@bacninh.gov.vn
162 Nguyễn Thị Kim Lan Cán bộ ntklan.qv@bacninh.gov.vn
163 Hoàng Thị Phương Cán bộ htphuong.qv@bacninh.gov.vn
164 Nguyễn Thị Chắt Cán bộ ntchat.qv@bacninh.gov.vn
165 Nguyễn Đình Thông Cán bộ ndthong.qv@bacninh.gov.vn
166 Trần Danh Thành Cán bộ tdthanh.qv@bacninh.gov.vn
167 Nguyễn Thị Yến Cán bộ ntyen.qv@bacninh.gov.vn
168 Nguyễn Thế Định Cán bộ ntdinh.qv@bacninh.gov.vn
169 Nguyễn Thị Hoa Cán bộ nthoa1.qv@bacninh.gov.vn
170 Nguyễn Thị Hà Cán bộ ntha.qv@bacninh.gov.vn
171 Nguyễn T.Phương Bình Cán bộ ntpbinh.qv@bacninh.gov.vn
172 Trần Thị Xuyên Cán bộ ttxuyen.qv@bacninh.gov.vn
173 Đinh Thị Thu Hướng Cán bộ dtthuong.qv@bacninh.gov.vn
174 Nguyễn Văn Tùng Cán bộ  nvtung.qv@bacninh.gov.vn
175 Lê Văn Tân Cán bộ lvtan.qv@bacninh.gov.vn
176 Nguyễn Thị Hằng Cán bộ nthang.qv@bacninh.gov.vn
177 Nguyễn Thị Thu Nga Cán bộ nttnga.qv@bacninh.gov.vn
178 Nguyễn Thị Hồng Liên Cán bộ  nthlien.qv@bacninh.gov.vn
179 Nguyễn Kim Tựu Cán bộ nktuu.qv@bacninh.gov.vn
180 Nguyễn Văn Tiến Cán bộ nvtien80.qv@bacninh.gov.vn
181 Nguyễn Thị Chinh Cán bộ ntchinh.qv@bacninh.gov.vn
182 Nguyễn Thị Yến Cán bộ ntyen1.qv@bacninh.gov.vn
183 Nguyễn Trung Kiên Cán bộ ntkien.qv@bacninh.gov.vn
XVII Ban Tổ chức Huyện ủy
184 Nguyễn Thế Phiệt Trưởng Ban ntphiet.qv@bacninh.gov.vn
185 Trần Thị Hường Phó Trưởng Ban tthuong.qv@bacninh.gov.vn
186 Nguyễn Hải Hoàng Phó Chánh Văn phòng nhhoang.qv@bacninh.gov.vn
187 Dương Văn Phan Cán bộ dvphan.qv@bacninh.gov.vn
188 Nguyễn Thị Hà Cán bộ ntha1.qv@bacninh.gov.vn
XIX Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy
189 Nguyễn Như Chuyên Chủ nhiệm nnchuyen.qv@bacninh.gov.vn
190 Dương Đức Thuận Phó Chủ nhiệm ddthuan.qv@bacninh.gov.vn
191 Nguyễn Văn Bình Phó Chủ nhiệm nvbinh.qv@bacninh.gov.vn
192 Nguyễn Thị Quế Cán bộ ntque1.qv@bacninh.gov.vn
193 Đặng Thị Thanh Cán bộ dtthanh.qv@bacninh.gov.vn
XX Ban Tuyên giáo Huyện ủy
194 Nguyễn Bá Quân Trưởng Ban nbquan.qv@bacninh.gov.vn
195 Trương Văn Quân Phó Trưởng Ban tvquan.qv@bacninh.gov.vn
196 Nguyễn Văn Hồng Phó Trưởng Ban nvhong.qv@bacninh.gov.vn
197 Nguyễn Văn Ngôn Phó Trưởng Ban nvngon.qv@bacninh.gov.vn
198 Nguyễn Thị Thủy Cán bộ ntthuy.qv@bacninh.gov.vn
XXI Ban Dân vận Huyện ủy
199 Nguyễn Thị Hiển Trưởng Ban nthien.qv@bacninh.gov.vn
200 Nguyễn Khắc Phụng Phó Trưởng Ban nkphung.qv@bacninh.gov.vn
201 Nguyễn Khắc Kiên Phó Trưởng Ban nkkien.qv@bacninh.gov.vn
XXII Văn phòng Huyện ủy
202 Nguyễn Văn Cương Chánh văn phòng nvcuong.qv@bacninh.gov.vn
203 Nguyễn Văn Nam Phó Chánh Văn phòng nvnam1.qv@bacninh.gov.vn
204 Nguyễn Thị Minh Hương Phó Chánh Văn phòng ntmhuong.qv@bacninh.gov.vn
205 Phạm Văn Tiến Cán bộ pvtien.qv@bacninh.gov.vn
206 Nguyễn Thúy Loan Cán bộ ntloan.qv@bacninh.gov.vn
207 Nguyễn Thị Phương Thảo Cán bộ ntpthao.qv@bacninh.gov.vn
208 Ngô Thị Vân Quỳnh Cán bộ ntvquynh.qv@bacninh.gov.vn
209 Nguyễn Thị Thanh Thúy Kế toán nttthuy.qv@bacninh.gov.vn
210 Trần Thúy Quỳnh Cán bộ ttquynh.qv@bacninh.gov.vn
211 Nguyễn Quang Đạo Cán bộ nqdao.qv@bacninh.gov.vn
212 Nguyễn Anh Đức Cán bộ naduc.qv@bacninh.gov.vn
XXIII Mặt trận Tổ quốc huyện
213 Hoàng Trọng Lượng Chủ tịch htluong.qv@bacninh.gov.vn
214 Nguyễn Anh Dũng Phó Chủ tịch nadung1.qv@bacninh.gov.vn
215 Nguyễn Văn Đàm Cán bộ nvdam.qv@bacninh.gov.vn
216 Nguyễn Thị Thơ Cán bộ nttho.qv@bacninh.gov.vn
217 Đặng Văn Vân Cán bộ dvvan.qv@bacninh.gov.vn
XXIV Đoàn Thanh niên
218 Nguyễn Hồng Mạnh Bí thư nhmanh.qv@bacninh.gov.vn
219 Nguyễn Thanh Tùng Phó Bí thư nttung.qv@bacninh.gov.vn
220 Nguyễn Đình Phương Phó Bí thư ndphuong.qv@bacninh.gov.vn
221 Đặng Văn Linh Cán bộ dvlinh.qv@bacninh.gov.vn
XXV Hội Phụ nữ
222 Lê Thị Phượng Chủ tịch ltphuong.qv@bacninh.gov.vn
223 Nguyễn Thị Thư Phó Chủ tịch ntthu.qv@bacninh.gov.vn
224 Nguyễn Thị Tú Phó Chủ tịch nttu.qv@bacninh.gov.vn
225 Phạm Thị Dung Cán bộ ptdung.qv@bacninh.gov.vn
XXVI Hội Nông dân
226 Lê Thanh Bình Chủ tịch ltbinh.qv@bacninh.gov.vn
227 Nguyễn Hữu Mậu Phó Chủ tịch nhmau.qv@bacninh.gov.vn
228 Nguyễn Văn Khuê Thường vụ nvkhue.qv@bacninh.gov.vn
229 Nguyễn Ngọc Sơn Phó Chủ tịch nnson.qv@bacninh.gov.vn
XXVII Hội Cựu chiến binh
230 Nguyễn Quang Chử Chủ tịch nqchu.qv@bacninh.gov.vn
231 Nguyễn Quang Sức Phó Chủ tịch nqsuc.qv@bacninh.gov.vn
232 Nguyễn Thị Thủy Cán bộ  
XXVIII Liên đoàn Lao động
233 Nguyễn Thanh Vân Chủ tịch ntvan.qv@bacninh.gov.vn
234 Nguyễn Thị Hiếu Phó Chủ tịch nthieu.qv@bacninh.gov.vn
235 Nguyễn Văn Đoàn Cán bộ nhdoan.qv@bacninh.gov.vn
XXIX Trung tâm BDCT huyện
236 Nguyễn Bá Quân Giám đốc nbquan.qv@bacninh.gov.vn
237 Phạm Văn Hoàn Phó trưởng ban pvhoan.qv@bacninh.gov.vn
238 Nguyễn Kim Trị Phó Giám đốc nktri.qv@bacninh.gov.vn
239 Đoàn Thanh Tùng Cán bộ dttung.qv@bacninh.gov.vn
240 Nguyễn Văn Quyết Cán bộ nvquyet.qv@bacninh.gov.vn
XXX Ban Pháp chế HĐND huyện
241 Nguyễn Thế Phiệt Trưởng Ban ntphiet.qv@bacninh.gov.vn
242 Hoàng Văn Tuyền Phó Trưởng Ban hvtuyen.qv@bacninh.gov.vn
XXXI Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện
243 Nguyễn Bá Quân Trưởng Ban nbquan.qv@bacninh.gov.vn
244 Nguyễn Đình Vinh Phó Trưởng Ban ndvinh.qv@bacninh.gov.vn

 

DANH SÁCH THƯ ĐIỆN TỬ CHỦ TỊCH CÁC XÃ, THỊ TRẤN HUYỆN QUẾ VÕ

STT

ĐƠN VỊ

CHỦ TỊCH

HÒM THƯ

1

Bằng An

Nguyễn Văn Sen

nvsen.qv@bacninh.gov.vn

2

Bồng Lai

Nguyễn Đức Thỏa

ndthoa.qv@bacninh.gov.vn

3

Cách Bi

Nguyễn Đức Văn

ndvan.qv@bacninh.gov.vn

4

Châu Phong

Nguyễn Quang Minh

nqminh.qv@bacninh.gov.vn

5

Chi Lăng

Nguyễn Đắc Chiến

ndchien.qv@bacninh.gov.vn

6

Đại Xuân

Nguyễn Văn Huy

nvhuy.qv@bacninh.gov.vn

7

Đào Viên

Nguyễn Văn Sáu

nvsau.qv@bacninh.gov.vn

8

Đức Long

Nguyễn Văn Khắc

nvkhac.qv@bacninh.gov.vn

9

Hán Quảng

Nguyễn Khắc Nhánh

nknhanh.qv@bacninh.gov.vn

10

Mộ Đạo

Nguyễn Công Kiên

nckien.qv@bacninh.gov.vn

11

Ngọc Xá

Hoàng Ngọc Phà

hnpha.qv@bacninh.gov.vn

12

Nhân Hòa

Nguyễn Đình Thất

ndthat.qv@bacninh.gov.vn

13

Phù Lãng

Nguyễn Tiến Nên

ntnen.qv@bacninh.gov.vn

14

Phù Lương

Phạm Văn Nhuận

pvnhuan.qv@bacninh.gov.vn

15

Phương Liễu

Nguyễn Hải Trưng

nhtrung.qv@bacninh.gov.vn

16

Phượng Mao

Trần Trung Kiên

ttkien.qv@bacninh.gov.vn

17

Quế Tân

Nguyễn Văn Vượng

nvvuong.qv@bacninh.gov.vn

18

TT Phố Mới

Lại Hữu Cử

lhcu.qv@bacninh.gov.vn

19

Việt Hùng

Nguyễn Văn Tần

nvtan.qv@bacninh.gov.vn

20

Việt Thống

Nguyễn Văn Đễ

nvde.qv@bacninh.gov.vn

21

Yên Giả

Nguyễn Đình Dựng

nddung.qv@bacninh.gov.vn

 
BBT