Thông tin liên hệ

22/01/2016 07:54 Số lượt xem: 4060

THÔNG TIN LIÊN HỆ

A. Huyện Ủy

 1. Văn phòng huyện ủy
- Địa chỉ: Thị trấn Phố Mới - Quế Võ - Bắc Ninh
- Chánh Văn phòng: Nguyễn Văn Cương
- Điện thoại: 02223.863.203
- Thư điện tử: vp.huqv@bacninh.gov.vn

2. Ban Tổ chức huyện ủy
- Địa chỉ: Thị trấn Phố Mới - Quế Võ - Bắc Ninh
- Trưởng ban: Nguyễn Thế Phiệt
- Điện thoại: 02223.863.286
- Thư điện tử: btchu.qv@bacninh.gov.vn

3. Ủy ban kiểm tra huyện ủy
- Địa chỉ: Thị trấn Phố Mới - Quế Võ - Bắc Ninh
- Chủ nhiệm: Nguyễn Như Chuyên
- Điện thoại: 02223.863.284
- Thư điện tử: ubkthu.qv@bacninh.gov.vn

4. Ban Tuyên giáo huyện ủy
- Địa chỉ: Thị trấn Phố Mới - Quế Võ - Bắc Ninh
- Trưởng ban: Nguyễn Bá Quân
- Điện thoại: 02223.863.285
- Thư điện tử: btghu.qv@bacninh.gov.vn

5. Ban Dân vận huyện ủy
- Địa chỉ: Thị trấn Phố Mới - Quế Võ - Bắc Ninh
- Trưởng ban: Nguyễn Thị Hiển
- Điện thoại: 02223.863.288
- Thư điện tử: bdvhu.qv@bacninh.gov.vn

 
B. HĐND Huyện

1. Thường trực HĐND huyện
- Địa chỉ: Thị trấn Phố Mới - Quế Võ - Bắc Ninh
- Điện thoại: 02223.863.271
- Thư điện tử: quevo@bacninh.gov.vn

2. Ban Kinh tế xã hội
- Địa chỉ: Thị trấn Phố Mới - Quế Võ - Bắc Ninh
- Điện thoại: 02223.863.271
- Thư điện tử: quevo@bacninh.gov.vn
 
3. Ban Pháp chế
- Địa chỉ: Thị trấn Phố Mới - Quế Võ - Bắc Ninh
- Điện thoại: 02223.863.271
- Thư điện tử: quevo@bacninh.gov.vn
 

C. UBND Huyện

I. Cơ quan hành chính

1.  Văn phòng HĐND-UBND huyện
- Địa chỉ: Thị trấn Phố Mới - Quế Võ - Bắc Ninh
- Chánh Văn phòng: Trần Văn Ngà
- Điện thoại: 02223.863.261
- Thư điện tử: quevo@bacninh.gov.vn

2. Phòng Nội vụ
- Địa chỉ: Thị trấn Phố Mới - Quế Võ - Bắc Ninh
- Trưởng Phòng: Nguyễn Thị Hương
- Điện thoại: 02223.635.665
- Thư điện tử: pnv.qv@bacninh.gov.vn

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch
- Địa chỉ: Thị trấn Phố Mới - Quế Võ - Bắc Ninh
- Trưởng Phòng: Lê Xuân Hồng
- Điện thoại: 02223.863.386
- Thư điện tử: ptckh.qv@bacninh.gov.vn

4. Phòng Văn hóa và Thông tin
- Địa chỉ: Thị trấn Phố Mới - Quế Võ - Bắc Ninh
- Trưởng Phòng: Nguyễn Anh Thắng
- Điện thoại: 02223.863.295
- Thư điện tử: pvhtt.qv@bacninh.gov.vn

5. Phòng Giáo dục và Đào tạo
- Địa chỉ: Thị trấn Phố Mới - Quế Võ - Bắc Ninh
- Trưởng Phòng: Nguyễn Đắc Hữu
- Điện thoại: 02223.863.269
- Thư điện tử: pgddt.qv@bacninh.gov.vn, pgdquevo@bacninh.edu.vn

6. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Địa chỉ: Thị trấn Phố Mới - Quế Võ - Bắc Ninh
- Trưởng Phòng: Nguyễn Thị Thu Hiền
- Điện thoại: 02223.863.219
- Thư điện tử: pnnptnt.qv@bacninh.gov.vn

7. Phòng Tư Pháp
- Địa chỉ: Thị trấn Phố Mới - Quế Võ - Bắc Ninh
- Trưởng Phòng: Nguyễn Văn Tụ
- Điện thoại: 02223.863.067
- Thư điện tử: ptp.qv@bacninh.gov.vn

8. Phòng Tài nguyên và Môi trường
- Địa chỉ: Thị trấn Phố Mới - Quế Võ - Bắc Ninh
- Trưởng Phòng: Nguyễn Văn Bảng
- Điện thoại: 0913.562.909
- Thư điện tử: ptnmt.qv@bacninh.gov.vn

9. Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
- Địa chỉ: Thị trấn Phố Mới - Quế Võ - Bắc Ninh
- Trưởng Phòng: Nguyễn Văn Thanh
- Điện thoại: 02223.863.239
- Thư điện tử: pldtbxh.qv@bacninh.gov.vn

10. Phòng Kinh tế và Hạ tầng
- Địa chỉ: Thị trấn Phố Mới - Quế Võ - Bắc Ninh
- Trưởng Phòng: Nguyễn Văn Thọ
- Điện thoại: 02223.863.215
- Thư điện tử: pct.qv@bacninh.gov.vn

11. Phòng Y tế
- Địa chỉ: Thị trấn Phố Mới - Quế Võ - Bắc Ninh
- Trưởng Phòng: Phạm Đình Đức
- Điện thoại: 02223.635.185
- Thư điện tử: pyt.qv@bacninh.gov.vn
 
12. Thanh tra huyện
- Địa chỉ: Thị trấn Phố Mới - Quế Võ - Bắc Ninh
- Chánh thanh tra: Nguyễn Tiến Tiêm
- Điện thoại: 0222.3509.508
- Thư điện tử: tt.qv@bacninh.gov.vn

II. Đơn vị sự nghiệp

1. Đài Phát thanh
- Địa chỉ: Thị trấn Phố Mới - Quế Võ - Bắc Ninh
- Trưởng Đài: Hoàng Công Huy
- Điện thoại: 0913.358.381
- Thư điện tử: dpt.qv@bacninh.gov.vn

2. Trung tâm Văn hóa - Thể thao
- Địa chỉ: Thị trấn Phố Mới - Quế Võ - Bắc Ninh
- Giám đốc: Trần Hữu Sang
- Điện thoại: 02223.863.172
- Thư điện tử: ttvhtt.qv@bacninh.gov.vn

3. Trạm Khuyến nông

- Địa chỉ: Thị trấn Phố Mới - Quế Võ - Bắc Ninh
- Trạm trưởng: Ngô Đăng Bình
- Điện thoại: 02223.614.411
- Thư điện tử: tkn.qv@bacninh.gov.vn

4. Ban Quản lý dự án
- Địa chỉ: Thị trấn Phố Mới - Quế Võ - Bắc Ninh
- Giám đốc: Phan Đình Dũng
- Điện thoại: 0222.3610.519
- Thư điện tử: bqlda.qv@bacninh.gov.vn

5. Hội Người mù

- Địa chỉ: Thị trấn Phố Mới - Quế Võ - Bắc Ninh
- Điện thoại: 0222.3864.663
- Thư điện tử: .qv@bacninh.gov.vn

6. Hội Chữ thập đỏ
- Địa chỉ: Thị trấn Phố Mới - Quế Võ - Bắc Ninh
- Hội trưởng: Nguyễn Văn Thắng
- Điện thoại: 0915.100.736
- Thư điện tử: .qv@bacninh.gov.vn

 

DANH BẠ THƯ ĐIỆN TỬ CÔNG VỤ HUYỆN QUẾ VÕ

 

 

 

DANH SÁCH THƯ ĐIỆN TỬ CÔNG VỤ HUYỆN QUẾ VÕ

STT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ thư điện tử

Phòng ban

A

Danh sách thư cơ quan, phòng ban, đơn vị

1

Văn phòng HDND&UBND

vp.qv@bacninh.gov.vn

2

Phòng Văn hóa và Thông tin

pvhtt.qv@bacninh.gov.vn

3

Phòng Nội vụ

pnv.qv@bacninh.gov.vn

4

Phòng Y tế

pyt.qv@bacninh.gov.vn

5

Phòng Tư pháp

ptp.qv@bacninh.gov.vn

6

Phòng NN&PTNT

pnnptnt.qv@bacninh.gov.vn

7

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

pct.qv@bacninh.gov.vn

8

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

pldtbxh.qv@bacninh.gov.vn

9

Phòng Giáo dục và Đào tạo

pgddt.qv@bacninh.gov.vn

10

Phòng Tài chính - Kế hoạch

ptckh.qv@bacninh.gov.vn

11

Phòng Tài nguyên và Môi trường

ptnmt.qv@bacninh.gov.vn

12

Thanh Tra huyện

tt.qv@bacninh.gov.vn

13

Trung tâm Văn hóa Thể thao

ttvhtt.qv@bacninh.gov.vn

14

Ban quản lý Dự án

bqlda.qv@bacninh.gov.vn

15

Trạm Khuyến nông

tkn.qv@bacninh.gov.vn

16

Đài Phát thanh huyện

dpt.qv@bacninh.gov.vn

17

Ban Tổ chức Huyện ủy

btchu.qv@bacninh.gov.vn

18

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

ubkthu.qv@bacninh.gov.vn

19

Ban Tuyên giáo Huyện ủy

btghu.qv@bacninh.gov.vn

20

Ban Dân vận Huyện ủy

bdvhu.qv@bacninh.gov.vn

21

Văn phòng Huyện ủy

vp.huqv@bacninh.gov.vn

22

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện

ttbdct.qv@bacninh.gov.vn

23

Ủy ban MTTQ huyện

ubmttq.qv@bacninh.gov.vn

24

Hội nông dân

hnd.qv@bacninh.gov.vn

25

Huyện đoàn

hd.qv@bacninh.gov.vn

26

Hội phụ nữ

hpn.qv@bacninh.gov.vn

27

Hội cựu chiến binh

hccb.qv@bacninh.gov.vn

28

Liên đoàn lao động huyện

ldld.qv@bacninh.gov.vn

29

Hội Chữ thập đỏ

hctd.qv@bacninh.gov.vn

30

Hội Người mù

hnm.qv@bacninh.gov.vn

B

Danh sách thư cá nhân

I

Danh sách thư Lãnh đạo HU HĐND UBND huyện

1

Nguyễn Đình Lợi

Bí thư HU, CT HĐND

ndloi.qv@bacninh.gov.vn

2

Nguyễn Mạnh Hùng

Phó Bí thư TT HU

nmhung.qv@bacninh.gov.vn

3

Hoàng Minh Xuyên

Phó BTHU, Chủ tịch UBND

hmxuyen.qv@bacninh.gov.vn

4

Lê Hồng Phúc

Phó Bí thư HU

lhphuc.qv@bacninh.gov.vn

5

Đặng Văn Tuấn

Phó Chủ tịch UBND

dvtuan.qv@bacninh.gov.vn

6

Nguyễn Văn Thành

Phó Chủ tịch UBND

nvthanh.qv@bacninh.gov.vn

7

Nguyễn Hồng Pha

 Phó CT HĐND

nhpha.qv@bacninh.gov.vn

8

Nguyễn Duy Tú

 Phó CT HĐND

ndtu.qv@bacninh.gov.vn

II

Văn phòng HĐND&UBND

9

Trần Văn Ngà

Trưởng phòng

tvnga.qv@bacninh.gov.vn

10

Nguyễn Duy Cảnh

Phó Chánh văn phòng

ndcanh.qv@bacninh.gov.vn

11

Nguyễn Đức Ninh

Phó Chánh văn phòng

ndninh.qv@bacninh.gov.vn

12

Nguyễn Đắc Cường

Cán bộ

ndcuong@bacninh.gov.vn

13

Dương Thị Yến

Cán bộ

dtyen.qv@bacninh.gov.vn

14

Nguyễn Thị Viên

Cán bộ

ntvien.qv@bacninh.gov.vn

15

Dương Thanh Niên

Cán bộ

dtnien.qv@bacninh.gov.vn

16

Nguyễn Công Quyết

Cán bộ

ncquyet.qv@bacninh.gov.vn

17

Phạm Thị Thường

Cán bộ

ptthuong.qv@bacninh.gov.vn

18

Nguyễn Văn Quỳnh

Cán bộ

nvquynh.qv@bacninh.gov.vn

19

Nguyễn Thị Thùy Hương

Cán bộ

ntthuong.qv@bacninh.gov.vn

20

Ngô Thị Tình

Cán bộ

nttinh.qv@bacninh.gov.vn

21

Đặng Thị Anh

Cán bộ

dtanh.qv@bacninh.gov.vn

22

Nguyễn Thị Liên

Cán bộ

ntlien.qv@bacninh.gov.vn

23

Nguyễn Thị Chinh

Cán bộ

ntchinh.qv@bacninh.gov.vn

24

Nguyễn Thị Mỹ Bình

Cán bộ

ntmbinh.qv@bacninh.gov.vn

25

Phạm Quang Thơi

Cán bộ

pqthoi.qv@bacninh.gov.vn

26

Tô Thanh Bình

Cán bộ

ttbinh.qv@bacninh.gov.vn

27

Phạm Văn Quyền

Cán bộ

pvquyen.qv@bacninh.gov.vn

28

Nguyễn Đức Thanh

Cán bộ

ndthanh.qv@bacninh.gov.vn

III

Phòng Nội vụ

29

Nguyễn Thị Hương

Trưởng phòng

nthuong.qv@bacninh.gov.vn

30

Nguyễn Thanh Sơn

Phó Trưởng phòng

ntson.qv@bacninh.gov.vn

31

Nguyễn Quang Đức

Phó Trưởng phòng

nqduc.qv@bacninh.gov.vn

32

Nguyễn Văn Quang

Cán sự

nvquang.qv@bacninh.gov.vn

33

Nguyễn Nhân Đoàn

Cán bộ

nndoan.qv@bacninh.gov.vn

34

Nguyễn Thị Thu Hằng

Cán bộ

ntthang2.qv@bacninh.gov.vn

35

Nguyễn Tuấn Hùng

Cán bộ

nthung.qv@bacninh.gov.vn

36

Nguyễn Thị Song

Cán bộ

ntsong.qv@bacninh.gov.vn

37

Nguyễn Mậu Sơn

Cán bộ

nmson.qv@bacninh.gov.vn

IV

Phòng Tài chính - Kế hoạch

38

Lê Xuân Hồng

Trưởng phòng

lxhong.qv@bacninh.gov.vn

39

Dư Phương Chi

Phó Trưởng phòng

dpchi.qv@bacninh.gov.vn

40

Nguyễn Thị Thu Hằng

Phó Trưởng phòng

ntthang3.qv@bacninh.gov.vn

41

Trần Thị Ly

Cán bộ

ttly.qv@bacninh.gov.vn

42

Phạm Sỹ Hùng

Cán bộ

pshung.qv@bacninh.gov.vn

43

Nguyễn Thị Hoài Thương

Cán bộ

nththuong.qv@bacninh.gov.vn

44

Nguyễn Hồng Thanh

Cán bộ

nhthanh.qv@bacninh.gov.vn

45

Nguyễn ??? Thành

Cán bộ

 

V

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

46

Nguyễn Văn Thọ

Trưởng phòng

nvtho.qv@bacninh.gov.vn

47

Lại Hữu Bắc

Phó Trưởng phòng

lhbac.qv@bacninh.gov.vn

48

Nguyễn Văn Đồng

Phó Trưởng phòng

nvdong.qv@bacninh.gov.vn

49

Nguyễn T Kim Hường

Cán bộ

ntkhuong.qv@bacninh.gov.vn

50

Tạ Quang Trực

Cán bộ

tqtruc.qv@bacninh.gov.vn

51

Vũ Minh Tuấn

Cán bộ

vmtuan.qv@bacninh.gov.vn

52

Đinh Văn Thắng

Cán bộ

dvthang.qv@bacninh.gov.vn

53

Nguyễn Thị Quỳnh

Cán bộ

ntquynh.qv@bacninh.gov.vn

54

Lại Hữu Cao

Cán bộ

lhcao.qv@bacninh.gov.vn

55

Nguyễn Đức Thịnh

Cán bộ

ndthinh.qv@bacninh.gov.vn

56

Vũ Công Vinh

Cán bộ

vcvinh.qv@bacninh.gov.vn

57

Nguyễn Như Lý

Cán bộ

nnly.qv@bacninh.gov.vn

58

Ngô Thành Đức

Cán bộ

ntduc.qv@bacninh.gov.vn

59

Phạm Văn Thái

Cán bộ

pvthai.qv@bacninh.gov.vn

VI

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

60

Nguyễn Văn Thanh

Trưởng phòng

nvthanh1.qv@bacninh.gov.vn

61

Nguyễn Thị Thu Hằng

Phó Trưởng phòng

ntthang3.qv@bacninh.gov.vn

62

Trần Văn Tuân

Phó Trưởng phòng

tvtuan1.qv@bacninh.gov.vn

63

Nguyễn Thị Tuyết

 Cán bộ

nttuyet.qv@bacninh.gov.vn

64

Nguyễn Thanh Mai

 Cán bộ

ntmai.qv@bacninh.gov.vn

65

Nguyễn Ngân Anh

 Cán bộ

nnanh.qv@bacninh.gov.vn

VII

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

66

Nguyễn Thị Thu Hiền

Trưởng phòng

ntthien.qv@bacninh.gov.vn

67

Đặng Văn Nhẫn

Phó Trưởng phòng

dvnhan.qv@bacninh.gov.vn

68

Nguyễn Thanh Bình

Phó Trưởng phòng

ntbinh.qv@bacninh.gov.vn

69

Nguyễn Tài Soạn

Cán bộ

ntsoan.qv@bacninh.gov.vn

70

Nguyễn Quang Huy

Cán bộ

nqhuy.qv@bacninh.gov.vn

71

Nguyễn Văn Hào

Cán bộ

nvhao.qv@bacninh.gov.vn

72

Nguyễn Thị Bắc

Cán bộ

ntbac.qv@bacninh.gov.vn

73

Hoàng Thị Thu

Cán bộ

htthu.qv@bacninh.gov.vn

74

Trần Danh Dũng

Cán bộ

tddung.qv@bacninh.gov.vn

75

Bùi Văn Tân

Cán bộ

bvtan.qv@bacninh.gov.vn

76

Phùng Đức Bình

Cán bộ

pdbinh.qv@bacninh.gov.vn

VIII

Phòng Y tế

77

Phạm Đình Đức

Trưởng phòng

pdduc.qv@bacninh.gov.vn

78

Trần Trường Thịnh

Phó Trưởng phòng

ttthinh.qv@bacninh.gov.vn

79

Nguyễn Đắc Đồng

Cán bộ

nddong.qv@bacninh.gov.vn

80

Nguyễn Thị Lụa

Cán bộ

ntlua.qv@bacninh.gov.vn

IX

Phòng Văn hóa và Thông tin

81

Nguyễn Duy Luyện

Trưởng phòng

ndluyen.qv@bacinh.gov.vn

82

Đinh Văn Long

Phó Trưởng phòng

dvlong.qv@bacninh.gov.vn

83

Nguyễn Văn Quang

Phó Trưởng phòng

nvquang1.qv@bacninh.gov.vn

84

Phan Văn Hoành

Cán bộ

pvhoanh.qv@bacninh.gov.vn

85

Nguyễn Thị Thoa

Cán bộ

ntthoa1.qv@bacninh.gov.vn

X

Phòng Giáo dục và Đào tạo

86

Nguyễn Đắc Hữu

Trưởng phòng

ndhuu.qv@bacninh.gov.vn

87

Nguyễn Văn Hiệt

Phó Trưởng phòng

nvhiet.qv@bacninh.gov.vn

88

Nguyễn Văn Nam

Phó Trưởng phòng

nvnam.qv@bacninh.gov.vn

89

Đỗ Thị Thắng

Phó Trưởng phòng

dtthang.qv@bacninh.gov.vn

90

Mai Thị Tuyến

Cán bộ

mttuyen.qv@bacninh.gov.vn

91

Nguyễn Văn Thịnh

Cán bộ

nvthinh.qv@bacninh.gov.vn

92

Nguyễn Hữu Hoan

Cán bộ

nhhoan.qv@bacninh.gov.vn

93

Nguyễn Hải Giang

Cán bộ

nhgiang.qv@bacninh.gov.vn

94

Nguyễn Thế Giai

Cán bộ

ntgiai.qv@bacninh.gov.vn

95

Lê Quang Triệu

Cán bộ

lqtrieu.qv@bacninh.gov.vn

96

Nguyễn Huy Đạt

Cán bộ

nhdat.qv@bacninh.gov.vn

XI

Phòng Tài nguyên và Môi trường

97

Nguyễn Văn Bảng

Trưởng phòng

nvbang.qv@bacninh.gov.vn

98

Nguyễn Xuân Hiếu

Phó Trưởng phòng

nxhieu.qv@bacninh.gov.vn

99

Nguyễn Đăng Oanh

Phó Trưởng phòng

ndoanh.qv@bacninh.gov.vn

100

Lại Hữu Nhân

Cán bộ

lhnhan.qv@bacninh.gov.vn

101

Lê Khánh Hội

Cán bộ

lkhoi.qv@bacninh.gov.vn

102

Nguyễn Thị Dung

Cán bộ

ntdung.qv@bacninh.gov.vn

103

Đinh Thị Thanh Hằng

Cán bộ

dtthang1.qv@bacninh.gov.vn

104

Nguyễn Thị Ngọc Mai

Cán bộ

ntnmai.qv@bacninh.gov.vn

105

Nguyễn Thị Cúc

Cán bộ

ntcuc.qv@bacninh.gov.vn

106

Nguyễn Thị Quế

Cán bộ

ntque.qv@bacninh.gov.vn

XII

Thanh tra huyện

107

Nguyễn Tiến Tiêm

Chánh Thanh tra

nttiem.qv@bacninh.gov.vn

108

Đỗ Đức Dũng

Phó Chánh Thanh tra

dddung.qv@bacninh.gov.vn

109

Nguyễn Đình Hiền

Phó Chánh Thanh tra

ndhien.qv@bacninh.gov.vn

110

Nguyễn Thị Phượng

Cán bộ

ntphuong.qv@bacninh.gov.vn

111

Đỗ Tuấn Anh

Cán bộ

dtanh1.qv@bacninh.gov.vn

XIII

Phòng Tư pháp

112

Nguyễn Văn Tụ

Trưởng phòng

nvtu.qv@bacninh.gov.vn

113

Nguyễn Thị Thảo

Phó Trưởng phòng

ntthao.qv@bacninh.gov.vn

114

Phạm Đình Ninh

Cán bộ

pdninh.qv@bacninh.gov.vn

115

Nguyễn Thế Việt

Cán bộ

ntviet.qv@bacninh.gov.vn

116

Đinh Văn Giang

Cán bộ

dvgiang.qv@bacninh.gov.vn

117

Nguyễn Thị Yến

Cán bộ

ntyen1.qv@bacninh.gov.vn

XIV

Đài Phát thanh

118

Hoàng Công Huy

Trưởng Đài

hchuy.qv@bacninh.gov.vn

119

Trịnh Thanh Phương

Phó Trưởng Đài

ttphuong.qv@bacninh.gov.vn

120

Nguyễn Văn Học

Phó Trưởng Đài

nvhoc.qv@bacninh.gov.vn

121

Nguyễn Văn Dương

Cán bộ

nvduong.qv@bacninh.gov.vn

122

Nguyễn Thị Hòa

Cán bộ

nthoa.qv@bacninh.gov.vn

123

Nguyễn Thị Thủy

Cán bộ

ntthuy85.qv@bacninh.gov.vn

124

Nguyễn Thị Thu Huyền

Cán bộ

ntthuyen1.qv@bacninh.gov.vn

125

Nguyễn Nhân Toàn

Cán bộ

nntoan.qv@bacninh.gov.vn

126

Nguyễn Thành Trung

Cán bộ

nttrung.qv@bacninh.gov.vn

127

Nguyễn Thị Hậu

Cán bộ

nthau.qv@bacninh.gov.vn

128

Nguyễn Quang Hòa

Cán bộ

nqhoa.qv@bacninh.gov.vn

XV

Trung tâm Văn hóa - Thể thao

129

Trần Hữu Sang

Giám đốc

thsang.qv@bacninh.gov.vn

130

Nguyễn Quang Huy

Phó Giám đốc

nqhuy1.qv@bacninh.gov.vn

131

Nguyễn Đức Quả

Phó Giám đốc

ndqua.qv@bacninh.gov.vn

132

Nguyễn Việt Hùng

Cán bộ

nvhung.qv@bacninh.gov.vn

133

Nguyễn Đình Hưng

Cán bộ

ndhung.qv@bacninh.gov.vn

134

Phùng Quốc Phong

Cán bộ

pqphong.qv@bacninh.gov.vn

135

Nguyễn Anh Dũng

Cán bộ

nadung.qv@bacninh.gov.vn

136

Nguyễn Thanh Hiếu

Cán bộ

nthieu82.qv@bacninh.gov.vn

137

Đoàn Đức Dương

Cán bộ

ddduong.qv@bacninh.gov.vn

138

Nguyễn Thị Nga

Cán bộ

ntnga.qv@bacninh.gov.vn

XVI

Ban quản lý Dự án

139

Phan Đình Dũng

Giám đốc

pddung.qv@bacninh.gov.vn

140

Trần Thái Sơn

Phó Giám đốc

ttson.qv@bacninh.gov.vn

141

Nguyễn Tiến Thắng

Phó Giám đốc

ntthang.qv@bacninh.gov.vn

142

Đinh Thị Niệm

Cán bộ

dtniem.qv@bacninh.gov.vn

143

Mai Văn Hả

Cán bộ

mvha.qv@bacninh.gov.vn

144

Đặng Văn Giản

Cán bộ

dvgian.qv@bacninh.gov.vn

145

Trần Minh Kiên

Cán bộ

tmkien.qv@bacninh.gov.vn

146

Nguyễn Thế Cương A

Cán bộ

ntcuong.qv@bacninh.gov.vn

147

Nguyễn Thế Cương B

Cán bộ

ntcuong1.qv@bacninh.gov.vn

148

Trần Văn Kỷ

Cán bộ

tvky.qv@bacninh.gov.vn

149

Trần Văn Luân

Cán bộ

tvluan.qv@bacninh.gov.vn

150

Nguyễn Văn Năm

Cán bộ

nvnam66.qv@bacninh.gov.vn

151

Nguyễn Văn Chinh

Cán bộ

nvchinh.qv@bacninh.gov.vn

152

Nguyễn Thị Út

Cán bộ

ntut.qv@bacninh.gov.vn

153

Nguyễn Khắc Thiều

Cán bộ

nkthieu.qv@bacninh.gov.vn

154

Tạ Quốc Khánh

Cán bộ

tqkhanh.qv@bacninh.gov.vn

155

Nguyễn Duy Nghị

Cán bộ

ndnghi.qv@bacninh.gov.vn

156

Hoàng Đình Thịnh

Cán bộ

hdthinh.qv@bacninh.gov.vn

157

Nguyễn Văn Chung

Cán bộ

nvchung.qv@bacninh.gov.vn

158

Nguyễn Văn Bích

Cán bộ

nvbich.qv@bacninh.gov.vn

159

Nguyễn Văn Dũng

Cán bộ

nvdung1.qv@bacninh.gov.vn

160

Ngô Đức Hiếu

Cán bộ

ndhieu.qv@bacninh.gov.vn

161

Nguyễn Tài Hồng

Cán bộ

nthong.qv@bacninh.gov.vn

162

Nguyễn Thị Thanh

Cán bộ

ntthanh.qv@bacninh.gov.vn

163

Lê Cao Cường

Cán bộ

lccuong.qv@bacninh.gov.vn

164

Nguyễn Như Thọ

Cán bộ

nhtho.qv@bacninh.gov.vn

165

Nguyễn Bá Tình

Cán bộ

nbtinh.qv@bacninh.gov.vn

166

Nguyễn Đăng Hợp

Cán bộ

ndhop.qv@bacninh.gov.vn

167

Nguyễn Tiến Đức

Cán bộ

ntduc89.qv@bacninh.gov.vn

168

Phạm Thị Hải Yến

Cán bộ

pthyen.qv@bacninh.gov.vn

169

Đặng Văn Linh

Cán bộ

dvlinh.qv@bacninh.gov.vn

XVII

Trạm Khuyến nông

170

Ngô Đăng Bình

Trạm trưởng

ndbinh.qv@bacninh.gov.vn

171

Nguyễn Đức Mạnh

Phó Trạm trưởng

ndmanh.qv@bacninh.gov.vn

172

Tô Xuân Tiến

Cán bộ

txtien.qv@bacninh.gov.vn

173

Nguyễn Thị Minh

Cán bộ

ntminh1.qv@bacninh.gov.vn

174

Trần Thị Soi

Cán bộ

ttsoi.qv@bacninh.gov.vn

175

Nguyễn Đông Trung

Cán bộ

ndtrung.qv@bacninh.gov.vn

176

Nguyễn Thị Kim Lan

Cán bộ

ntklan.qv@bacninh.gov.vn

177

Hoàng Thị Phương

Cán bộ

htphuong.qv@bacninh.gov.vn

178

Nguyễn Thị Chắt

Cán bộ

ntchat.qv@bacninh.gov.vn

179

Nguyễn Đình Thông

Cán bộ

ndthong.qv@bacninh.gov.vn

180

Trần Danh Thành

Cán bộ

tdthanh.qv@bacninh.gov.vn

181

Nguyễn Thị Yến

Cán bộ

ntyen.qv@bacninh.gov.vn

182

Nguyễn Thế Định

Cán bộ

ntdinh.qv@bacninh.gov.vn

183

Nguyễn Thị Hoa

Cán bộ

nthoa1.qv@bacninh.gov.vn

184

Nguyễn Thị Hà

Cán bộ

ntha.qv@bacninh.gov.vn

185

Nguyễn T.Phương Bình

Cán bộ

ntpbinh.qv@bacninh.gov.vn

186

Trần Thị Xuyên

Cán bộ

ttxuyen.qv@bacninh.gov.vn

187

Đinh Thị Thu Hướng

Cán bộ

dtthuong.qv@bacninh.gov.vn

188

Nguyễn Văn Tùng

Cán bộ

nvtung.qv@bacninh.gov.vn

189

Lê Văn Tân

Cán bộ

lvtan.qv@bacninh.gov.vn

190

Nguyễn Thị Hằng

Cán bộ

nthang.qv@bacninh.gov.vn

191

Nguyễn Thị Thu Nga

Cán bộ

nttnga.qv@bacninh.gov.vn

192

Nguyễn Thị Hồng Liên

Cán bộ

nthlien.qv@bacninh.gov.vn

193

Nguyễn Kim Tựu

Cán bộ

nktuu.qv@bacninh.gov.vn

194

Nguyễn Văn Tiến

Cán bộ

nvtien80.qv@bacninh.gov.vn

195

Nguyễn Trung Kiên

Cán bộ

ntkien.qv@bacninh.gov.vn

XVII

Ban Tổ chức Huyện ủy

196

Nguyễn Thế Phiệt

Trưởng Ban

ntphiet.qv@bacninh.gov.vn

197

Nguyễn Anh Thắng

Phó Trưởng Ban

nathang.qv@bacninh.gov.vn

198

Nguyễn Hải Hoàng

Phó Trưởng Ban

nhhoang.qv@bacninh.gov.vn

199

Dương Văn Phan

Cán bộ

dvphan.qv@bacninh.gov.vn

200

Nguyễn Thị Hà

Cán bộ

ntha1.qv@bacninh.gov.vn

XIX

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

201

Nguyễn Như Chuyên

Chủ nhiệm

nnchuyen.qv@bacninh.gov.vn

202

Dương Đức Thuận

Phó Chủ nhiệm

ddthuan.qv@bacninh.gov.vn

203

Nguyễn Văn Bình

Phó Chủ nhiệm

nvbinh.qv@bacninh.gov.vn

204

Nguyễn Văn Ngôn

Cán bộ

nvngon.qv@bacninh.gov.vn

205

Nguyễn Văn Đàm

Cán bộ

nvdam.qv@bacninh.gov.vn

XX

Ban Tuyên giáo Huyện ủy

206

Nguyễn Bá Quân

Trưởng Ban

nbquan.qv@bacninh.gov.vn

207

Trương Văn Quân

Phó Trưởng Ban

tvquan.qv@bacninh.gov.vn

208

Nguyễn Khắc Kiên

Phó Trưởng Ban

nkkien.qv@bacninh.gov.vn

209

Đặng Thị Thanh

Cán bộ

dtthanh.qv@bacninh.gov.vn

XXI

Ban Dân vận Huyện ủy

210

Nguyễn Thị Hiển

Trưởng Ban

nthien.qv@bacninh.gov.vn

211

Trần Thị Hường

Phó Trưởng Ban

tthuong.qv@bacninh.gov.vn

212

Nguyễn Khắc Phụng

Cán bộ

nkphung.qv@bacninh.gov.vn

213

Đoàn Thanh Tùng

Cán bộ

dttung.qv@bacninh.gov.vn

XXII

Văn phòng Huyện ủy

214

Nguyễn Văn Cương

Chánh văn phòng

nvcuong.qv@bacninh.gov.vn

215

Nguyễn Văn Nam

Phó Chủ tịch

nvnam1.qv@bacninh.gov.vn

216

Nguyễn Thị Minh Hương

Phó Chánh Văn phòng

ntmhuong.qv@bacninh.gov.vn

217

Phạm Văn Tiến

Cán bộ

pvtien.qv@bacninh.gov.vn

218

Nguyễn Thúy Loan

Cán bộ

ntloan.qv@bacninh.gov.vn

219

Ngô Thị Vân Quỳnh

Cán bộ

ntvquynh.qv@bacninh.gov.vn

220

Nguyễn Thị Thanh Thúy

Kế toán

nttthuy.qv@bacninh.gov.vn

221

Trần Thúy Quỳnh

Cán bộ

ttquynh.qv@bacninh.gov.vn

222

Nguyễn Quang Đạo

Cán bộ

nqdao.qv@bacninh.gov.vn

223

Nguyễn Anh Đức

Cán bộ

naduc.qv@bacninh.gov.vn

XXIII

Mặt trận Tổ quốc huyện

224

Hoàng Trọng Lượng

Chủ tịch

htluong.qv@bacninh.gov.vn

225

Nguyễn Anh Dũng

Phó Chủ tịch

nadung1.qv@bacninh.gov.vn

226

Tô Thành Công

Phó Chủ tịch

ttcong.qv@bacninh.gov.vn

227

Nguyễn Thị Mai

Thường trực

ntmai1.qv@bacninh.gov.vn

228

Đặng Văn Vân

Cán bộ

dvvan.qv@bacninh.gov.vn

XXIV

Đoàn Thanh niên

229

Nguyễn Hồng Mạnh

Bí thư

nhmanh.qv@bacninh.gov.vn

230

Nguyễn Thanh Tùng

Phó Bí thư

nttung.qv@bacninh.gov.vn

231

Nguyễn Đình Phương

Cán bộ

ndphuong.qv@bacninh.gov.vn

232

Nguyễn Thị Phương Thảo

Cán bộ

ntpthao.qv@bacninh.gov.vn

XXV

Hội Phụ nữ

233

Lê Thị Phượng

Chủ tịch

ltphuong.qv@bacninh.gov.vn

234

Nguyễn Thị Thư

Phó Chủ tịch

ntthu.qv@bacninh.gov.vn

235

Nguyễn Thị Tú

Phó Chủ tịch

nttu.qv@bacninh.gov.vn

236

Nguyễn Thị Thủy

Cán bộ

ntthuy.qv@bacninh.gov.vn

237

Phạm Thị Dung

Cán bộ

ptdung.qv@bacninh.gov.vn

XXVI

Hội Nông dân

238

Lê Thanh Bình

Chủ tịch

ltbinh.qv@bacninh.gov.vn

239

Nguyễn Hữu Mậu

Phó Chủ tịch

nhmau.qv@bacninh.gov.vn

240

Nguyễn Văn Khuê

Thường vụ

nvkhue.qv@bacninh.gov.vn

241

Nguyễn Ngọc Sơn

Cán bộ

nnson.qv@bacninh.gov.vn

XXVII

Hội Cựu chiến binh

242

Nguyễn Quang Trường

Chủ tịch

nqtruong.qv@bacninh.gov.vn

243

Dương Công Định

Phó Chủ tịch

dcdinh.qv@bacninh.gov.vn

XXVIII

Liên đoàn Lao động

244

Nguyễn Thanh Vân

Chủ tịch

ntvan.qv@bacninh.gov.vn

245

Nguyễn Thị Hiếu

Phó Chủ tịch

nthieu.qv@bacninh.gov.vn

246

Nguyễn Văn Đoàn

Cán bộ

nhdoan.qv@bacninh.gov.vn

XXIX

Trung tâm BDCT huyện

247

Nguyễn Văn Hồng

Giám đốc

nvhong.qv@bacninh.gov.vn

248

Phạm Văn Hoàn

Phó trưởng ban

pvhoan.qv@bacninh.gov.vn

248

Nguyễn Kim Trị

Phó Giám đốc

nktri.qv@bacninh.gov.vn

249

Nguyễn Thị Thơ

Cán bộ

nttho.qv@bacninh.gov.vn

249

Nguyễn Văn Quyết

Cán bộ

nvquyet.qv@bacninh.gov.vn

XXX

Ban Pháp chế HĐND huyện

250

Nguyễn Thế Phiệt

Trưởng Ban

ntphiet.qv@bacninh.gov.vn

251

Hoàng Văn Tuyền

Phó Trưởng Ban

hvtuyen.qv@bacninh.gov.vn

XXXI

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện

252

Nguyễn Bá Quân

Trưởng Ban

nbquan.qv@bacninh.gov.vn

253

Nguyễn Đình Vinh

Phó Trưởng Ban

ndvinh.qv@bacninh.gov.vn

 
 

DANH SÁCH THƯ ĐIỆN TỬ CÁC XÃ, THỊ TRẤN HUYỆN QUẾ VÕ

STT

ĐƠN VỊ

THƯ ĐIỆN TỬ

1

UBND Thị trấn phố mới

thitranphomoi.quevo@bacninh.gov.vn

 

2

UBND xã Bằng An

bangan.quevo@bacninh.gov.vn

 

3

UBND xã Bồng Lai

bonglai.quevo@bacninh.gov.vn

 

4

UBND xã Cách Bi

cachbi.quevo@bacninh.gov.vn

 

5

UBND xã Châu Phong

chauphong.quevo@bacninh.gov.vn

 

6

UBND xã Chi Lăng

chilang.quevo@bacninh.gov.vn

 

7

UBND xã Đại Xuân

daixuan.quevo@bacninh.gov.vn

 

8

UBND xã Đào Viên

daovien.quevo@bacninh.gov.vn

 

9

UBND xã Đức Long

duclong.quevo@bacninh.gov.vn

 

10

UBND xã Hán Quảng

hanquang.quevo@bacninh.gov.vn

 

11

UBND xã Mộ Đạo

modao.quevo@bacninh.gov.vn

 

12

UBND xã Ngọc Xá

ngocxa.quevo@bacninh.gov.vn

 

13

UBND xã Nhân Hòa

nhanhoa.quevo@bacninh.gov.vn

 

14

UBND xã Phù Lãng

phulang.quevo@bacninh.gov.vn

 

15

UBND xã Phù Lương

phuluong.quevo@bacninh.gov.vn

 

16

UBND xã Phương Liễu

phuonglieu.quevo@bacninh.gov.vn

 

17

UBND xã Phượng Mao

phuongmao.quevo@bacninh.gov.vn

 

18

UBND xã Quế Tân

quetan.quevo@bacninh.gov.vn

 

19

UBND xã Việt Hùng

viethung.quevo@bacninh.gov.vn

 

20

UBND xã Việt Thống

vietthong.quevo@bacninh.gov.vn

 

21

UBND xã Yên Giả

yengia.quevo@bacninh.gov.vn

 

 

DANH SÁCH THƯ ĐIỆN TỬ CHỦ TỊCH CÁC XÃ, THỊ TRẤN HUYỆN QUẾ VÕ

STT

ĐƠN VỊ

CHỦ TỊCH

HÒM THƯ

1

Bằng An

Nguyễn Văn Sen

nvsen.qv@bacninh.gov.vn

2

Bồng Lai

Nguyễn Đức Thỏa

ndthoa.qv@bacninh.gov.vn

3

Cách Bi

Nguyễn Đức Văn

ndvan.qv@bacninh.gov.vn

4

Châu Phong

Nguyễn Quang Minh

nqminh.qv@bacninh.gov.vn

5

Chi Lăng

Nguyễn Đắc Chiến

ndchien.qv@bacninh.gov.vn

6

Đại Xuân

Nguyễn Văn Huy

nvhuy.qv@bacninh.gov.vn

7

Đào Viên

Nguyễn Văn Sáu

nvsau.qv@bacninh.gov.vn

8

Đức Long

Nguyễn Văn Khắc

nvkhac.qv@bacninh.gov.vn

9

Hán Quảng

Nguyễn Khắc Nhánh

nknhanh.qv@bacninh.gov.vn

10

Mộ Đạo

Nguyễn Công Kiên

nckien.qv@bacninh.gov.vn

11

Ngọc Xá

Hoàng Ngọc Phà

hnpha.qv@bacninh.gov.vn

12

Nhân Hòa

Nguyễn Đình Thất

ndthat.qv@bacninh.gov.vn

13

Phù Lãng

Nguyễn Tiến Nên

ntnen.qv@bacninh.gov.vn

14

Phù Lương

Phạm Văn Nhuận

pvnhuan.qv@bacninh.gov.vn

15

Phương Liễu

Nguyễn Hải Trưng

nhtrung.qv@bacninh.gov.vn

16

Phượng Mao

Trần Trung Kiên

ttkien.qv@bacninh.gov.vn

17

Quế Tân

Nguyễn Văn Vượng

nvvuong.qv@bacninh.gov.vn

18

TT Phố Mới

Lại Hữu Cử

lhcu.qv@bacninh.gov.vn

19

Việt Hùng

Nguyễn Văn Tần

nvtan.qv@bacninh.gov.vn

20

Việt Thống

Nguyễn Văn Đễ

nvde.qv@bacninh.gov.vn

21

Yên Giả

Nguyễn Đình Dựng

nddung.qv@bacninh.gov.vn

 
BBT

Thời tiết ngày 22/03/2018

Không lấy được dữ liệu từ server