Thông tin liên hệ

22/01/2016 07:54 Số lượt xem: 4580

THÔNG TIN LIÊN HỆ

A. Huyện Ủy

 1. Văn phòng huyện ủy
- Địa chỉ: Thị trấn Phố Mới - Quế Võ - Bắc Ninh
- Chánh Văn phòng: Nguyễn Văn Cương
- Điện thoại: 02223.863.203
- Thư điện tử: vp.huqv@bacninh.gov.vn

2. Ban Tổ chức huyện ủy
- Địa chỉ: Thị trấn Phố Mới - Quế Võ - Bắc Ninh
- Trưởng ban: Nguyễn Thế Phiệt
- Điện thoại: 02223.863.286
- Thư điện tử: btchu.qv@bacninh.gov.vn

3. Ủy ban kiểm tra huyện ủy
- Địa chỉ: Thị trấn Phố Mới - Quế Võ - Bắc Ninh
- Chủ nhiệm: Nguyễn Như Chuyên
- Điện thoại: 02223.863.284
- Thư điện tử: ubkthu.qv@bacninh.gov.vn

4. Ban Tuyên giáo huyện ủy
- Địa chỉ: Thị trấn Phố Mới - Quế Võ - Bắc Ninh
- Trưởng ban: Nguyễn Bá Quân
- Điện thoại: 02223.863.285
- Thư điện tử: btghu.qv@bacninh.gov.vn

5. Ban Dân vận huyện ủy
- Địa chỉ: Thị trấn Phố Mới - Quế Võ - Bắc Ninh
- Trưởng ban: Nguyễn Thị Hiển
- Điện thoại: 02223.863.288
- Thư điện tử: bdvhu.qv@bacninh.gov.vn

 
B. HĐND Huyện

1. Thường trực HĐND huyện
- Địa chỉ: Thị trấn Phố Mới - Quế Võ - Bắc Ninh
- Điện thoại: 02223.863.271
- Thư điện tử: quevo@bacninh.gov.vn

2. Ban Kinh tế xã hội
- Địa chỉ: Thị trấn Phố Mới - Quế Võ - Bắc Ninh
- Điện thoại: 02223.863.271
- Thư điện tử: quevo@bacninh.gov.vn
 
3. Ban Pháp chế
- Địa chỉ: Thị trấn Phố Mới - Quế Võ - Bắc Ninh
- Điện thoại: 02223.863.271
- Thư điện tử: quevo@bacninh.gov.vn
 

C. UBND Huyện

I. Cơ quan hành chính

1.  Văn phòng HĐND-UBND huyện
- Địa chỉ: Thị trấn Phố Mới - Quế Võ - Bắc Ninh
- Chánh Văn phòng: Trần Văn Ngà
- Điện thoại: 02223.863.261
- Thư điện tử: quevo@bacninh.gov.vn

2. Phòng Nội vụ
- Địa chỉ: Thị trấn Phố Mới - Quế Võ - Bắc Ninh
- Trưởng Phòng: Nguyễn Thị Hương
- Điện thoại: 02223.635.665
- Thư điện tử: pnv.qv@bacninh.gov.vn

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch
- Địa chỉ: Thị trấn Phố Mới - Quế Võ - Bắc Ninh
- Trưởng Phòng: Lê Xuân Hồng
- Điện thoại: 02223.863.386
- Thư điện tử: ptckh.qv@bacninh.gov.vn

4. Phòng Văn hóa và Thông tin
- Địa chỉ: Thị trấn Phố Mới - Quế Võ - Bắc Ninh
- Trưởng Phòng: Nguyễn Anh Thắng
- Điện thoại: 02223.863.295
- Thư điện tử: pvhtt.qv@bacninh.gov.vn

5. Phòng Giáo dục và Đào tạo
- Địa chỉ: Thị trấn Phố Mới - Quế Võ - Bắc Ninh
- Trưởng Phòng: Nguyễn Đắc Hữu
- Điện thoại: 02223.863.269
- Thư điện tử: pgddt.qv@bacninh.gov.vn, pgdquevo@bacninh.edu.vn

6. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Địa chỉ: Thị trấn Phố Mới - Quế Võ - Bắc Ninh
- Trưởng Phòng: Nguyễn Thị Thu Hiền
- Điện thoại: 02223.863.219
- Thư điện tử: pnnptnt.qv@bacninh.gov.vn

7. Phòng Tư Pháp
- Địa chỉ: Thị trấn Phố Mới - Quế Võ - Bắc Ninh
- Trưởng Phòng: Nguyễn Văn Tụ
- Điện thoại: 02223.863.067
- Thư điện tử: ptp.qv@bacninh.gov.vn

8. Phòng Tài nguyên và Môi trường
- Địa chỉ: Thị trấn Phố Mới - Quế Võ - Bắc Ninh
- Trưởng Phòng: Nguyễn Văn Bảng
- Điện thoại: 0913.562.909
- Thư điện tử: ptnmt.qv@bacninh.gov.vn

9. Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
- Địa chỉ: Thị trấn Phố Mới - Quế Võ - Bắc Ninh
- Trưởng Phòng: Nguyễn Văn Thanh
- Điện thoại: 02223.863.239
- Thư điện tử: pldtbxh.qv@bacninh.gov.vn

10. Phòng Kinh tế và Hạ tầng
- Địa chỉ: Thị trấn Phố Mới - Quế Võ - Bắc Ninh
- Trưởng Phòng: Nguyễn Văn Thọ
- Điện thoại: 02223.863.215
- Thư điện tử: pct.qv@bacninh.gov.vn

11. Phòng Y tế
- Địa chỉ: Thị trấn Phố Mới - Quế Võ - Bắc Ninh
- Trưởng Phòng: Phạm Đình Đức
- Điện thoại: 02223.635.185
- Thư điện tử: pyt.qv@bacninh.gov.vn
 
12. Thanh tra huyện
- Địa chỉ: Thị trấn Phố Mới - Quế Võ - Bắc Ninh
- Chánh thanh tra: Nguyễn Tiến Tiêm
- Điện thoại: 0222.3509.508
- Thư điện tử: tt.qv@bacninh.gov.vn

II. Đơn vị sự nghiệp

1. Đài Phát thanh
- Địa chỉ: Thị trấn Phố Mới - Quế Võ - Bắc Ninh
- Trưởng Đài: Hoàng Công Huy
- Điện thoại: 0913.358.381
- Thư điện tử: dpt.qv@bacninh.gov.vn

2. Trung tâm Văn hóa - Thể thao
- Địa chỉ: Thị trấn Phố Mới - Quế Võ - Bắc Ninh
- Giám đốc: Trần Hữu Sang
- Điện thoại: 02223.863.172
- Thư điện tử: ttvhtt.qv@bacninh.gov.vn

3. Trạm Khuyến nông

- Địa chỉ: Thị trấn Phố Mới - Quế Võ - Bắc Ninh
- Trạm trưởng: Ngô Đăng Bình
- Điện thoại: 02223.614.411
- Thư điện tử: tkn.qv@bacninh.gov.vn

4. Ban Quản lý dự án
- Địa chỉ: Thị trấn Phố Mới - Quế Võ - Bắc Ninh
- Giám đốc: Phan Đình Dũng
- Điện thoại: 0222.3610.519
- Thư điện tử: bqlda.qv@bacninh.gov.vn

5. Hội Người mù

- Địa chỉ: Thị trấn Phố Mới - Quế Võ - Bắc Ninh
- Điện thoại: 0222.3864.663
- Thư điện tử: .qv@bacninh.gov.vn

6. Hội Chữ thập đỏ
- Địa chỉ: Thị trấn Phố Mới - Quế Võ - Bắc Ninh
- Hội trưởng: Nguyễn Văn Thắng
- Điện thoại: 0915.100.736
- Thư điện tử: .qv@bacninh.gov.vn

 

DANH BẠ THƯ ĐIỆN TỬ CÔNG VỤ HUYỆN QUẾ VÕ

STT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ thư điện tử

Phòng ban

A

Danh sách thư cơ quan, phòng ban, đơn vị

1

Văn phòng HDND&UBND

vp.qv@bacninh.gov.vn

2

Phòng Văn hóa và Thông tin

pvhtt.qv@bacninh.gov.vn

3

Phòng Nội vụ

pnv.qv@bacninh.gov.vn

4

Phòng Y tế

pyt.qv@bacninh.gov.vn

5

Phòng Tư pháp

ptp.qv@bacninh.gov.vn

6

Phòng NN&PTNT

pnnptnt.qv@bacninh.gov.vn

7

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

pct.qv@bacninh.gov.vn

8

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

pldtbxh.qv@bacninh.gov.vn

9

Phòng Giáo dục và Đào tạo

pgddt.qv@bacninh.gov.vn

10

Phòng Tài chính - Kế hoạch

ptckh.qv@bacninh.gov.vn

11

Phòng Tài nguyên và Môi trường

ptnmt.qv@bacninh.gov.vn

12

Thanh Tra huyện

tt.qv@bacninh.gov.vn

13

Trung tâm Văn hóa Thể thao

ttvhtt.qv@bacninh.gov.vn

14

Ban quản lý Dự án

bqlda.qv@bacninh.gov.vn

15

Trạm Khuyến nông

tkn.qv@bacninh.gov.vn

16

Đài Phát thanh huyện

dpt.qv@bacninh.gov.vn

17

Ban Tổ chức Huyện ủy

btchu.qv@bacninh.gov.vn

18

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

ubkthu.qv@bacninh.gov.vn

19

Ban Tuyên giáo Huyện ủy

btghu.qv@bacninh.gov.vn

20

Ban Dân vận Huyện ủy

bdvhu.qv@bacninh.gov.vn

21

Văn phòng Huyện ủy

vp.huqv@bacninh.gov.vn

22

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện

ttbdct.qv@bacninh.gov.vn

23

Ủy ban MTTQ huyện

ubmttq.qv@bacninh.gov.vn

24

Hội nông dân

hnd.qv@bacninh.gov.vn

25

Huyện đoàn

hd.qv@bacninh.gov.vn

26

Hội phụ nữ

hpn.qv@bacninh.gov.vn

27

Hội cựu chiến binh

hccb.qv@bacninh.gov.vn

28

Liên đoàn lao động huyện

ldld.qv@bacninh.gov.vn

29

Hội Chữ thập đỏ

hctd.qv@bacninh.gov.vn

30

Hội Người mù

hnm.qv@bacninh.gov.vn

31

Công an huyện

 

ca.qv@bacninh.gov.vn

32

BCHQS

bchqs.qv@bacninh.gov.vn

33

Viện KSND huyện

 

vksnd.qv@bacninh.gov.vn

34

Ngân hàng CSXH huyện

 

nhcsxh.qv@bacninh.gov.vn

B

Danh sách thư cá nhân

I

Danh sách thư Lãnh đạo HU HĐND UBND huyện

1

Nguyễn Đình Lợi

Bí thư HU, CT HĐND

ndloi.qv@bacninh.gov.vn

2

Nguyễn Mạnh Hùng

Phó Bí thư TT HU

nmhung.qv@bacninh.gov.vn

3

Hoàng Minh Xuyên

Phó BTHU, Chủ tịch UBND

hmxuyen.qv@bacninh.gov.vn

4

Lê Hồng Phúc

Phó Bí thư HU

lhphuc.qv@bacninh.gov.vn

5

Nguyễn Hồng Pha

 Phó CT HĐND

nhpha.qv@bacninh.gov.vn

6

Nguyễn Duy Tú

 Phó CT HĐND

ndtu.qv@bacninh.gov.vn

7

Đặng Văn Tuấn

Phó Chủ tịch UBND

dvtuan.qv@bacninh.gov.vn

8

Nguyễn Văn Thành

Phó Chủ tịch UBND

nvthanh.qv@bacninh.gov.vn

II

Văn phòng HĐND&UBND

9

Trần Văn Ngà

Trưởng phòng

tvnga.qv@bacninh.gov.vn

10

Nguyễn Duy Cảnh

Phó Chánh văn phòng

ndcanh.qv@bacninh.gov.vn

11

Nguyễn Đức Ninh

Phó Chánh văn phòng

ndninh.qv@bacninh.gov.vn

12

Tô Thành Công

Phó Chánh văn phòng

ttcong.qv@bacninh.gov.vn

13

Nguyễn Đắc Cường

Cán bộ

ndcuong@bacninh.gov.vn

14

Dương Thị Yến

Cán bộ

dtyen.qv@bacninh.gov.vn

15

Nguyễn Thị Viên

Cán bộ

ntvien.qv@bacninh.gov.vn

16

Dương Thanh Niên

Cán bộ

dtnien.qv@bacninh.gov.vn

17

Phạm Thị Thường

Cán bộ

ptthuong.qv@bacninh.gov.vn

18

Hoàng Minh Tuấn

Cán bộ

hmtuan.qv@bacninh.gov.vn

19

Nguyễn Thị Thùy Hương

Cán bộ

ntthuong.qv@bacninh.gov.vn

20

Đặng Thị Anh

Cán bộ

dtanh.qv@bacninh.gov.vn

21

Nguyễn Thị Liên

Cán bộ

ntlien.qv@bacninh.gov.vn

22

Đinh Văn Thắng

Cán bộ

dvthang.qv@bacninh.gov.vn

23

Nguyễn Mậu Sơn

Cán bộ

nmson.qv@bacninh.gov.vn

24

Ngô Thành Đức

Cán bộ

ntduc.qv@bacninh.gov.vn

25

Phạm Quang Thơi

Cán bộ

pqthoi.qv@bacninh.gov.vn

26

Tô Thanh Bình

Cán bộ

ttbinh.qv@bacninh.gov.vn

27

Phạm Văn Quyền

Cán bộ

pvquyen.qv@bacninh.gov.vn

28

Nguyễn Đức Thanh

Cán bộ

ndthanh.qv@bacninh.gov.vn

III

Phòng Nội vụ

29

Nguyễn Thị Hương

Trưởng phòng

nthuong.qv@bacninh.gov.vn

30

Nguyễn Thanh Sơn

Phó Trưởng phòng

ntson.qv@bacninh.gov.vn

31

Nguyễn Quang Đức

Phó Trưởng phòng

nqduc.qv@bacninh.gov.vn

32

Nguyễn Nhân Đoàn

Cán bộ

nndoan.qv@bacninh.gov.vn

33

Nguyễn Thị Thu Hằng

Cán bộ

ntthang2.qv@bacninh.gov.vn

34

Nguyễn Tuấn Hùng

Cán bộ

nthung.qv@bacninh.gov.vn

35

Nguyễn Thị Song

Cán bộ

ntsong.qv@bacninh.gov.vn

IV

Phòng Tài chính - Kế hoạch

36

Lê Xuân Hồng

Trưởng phòng

lxhong.qv@bacninh.gov.vn

37

Dư Phương Chi

Phó Trưởng phòng

dpchi.qv@bacninh.gov.vn

38

Nguyễn Thị Thu Hằng

Phó Trưởng phòng

ntthang3.qv@bacninh.gov.vn

39

Trần Thị Ly

Cán bộ

ttly.qv@bacninh.gov.vn

40

Phạm Sỹ Hùng

Cán bộ

pshung.qv@bacninh.gov.vn

41

Nguyễn Thị Hoài Thương

Cán bộ

nththuong.qv@bacninh.gov.vn

42

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Cán bộ

nthhanh.qv@bacninh.gov.vn

43

Nguyễn Hồng Thanh

Cán bộ

nhthanh.qv@bacninh.gov.vn

V

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

44

Nguyễn Văn Thọ

Trưởng phòng

nvtho.qv@bacninh.gov.vn

45

Lại Hữu Bắc

Phó Trưởng phòng

lhbac.qv@bacninh.gov.vn

46

Nguyễn Văn Đồng

Phó Trưởng phòng

nvdong.qv@bacninh.gov.vn

47

Nguyễn T Kim Hường

Cán bộ

ntkhuong.qv@bacninh.gov.vn

48

Tạ Quang Trực

Cán bộ

tqtruc.qv@bacninh.gov.vn

49

Vũ Minh Tuấn

Cán bộ

vmtuan.qv@bacninh.gov.vn

50

Nguyễn Thị Quỳnh

Cán bộ

ntquynh.qv@bacninh.gov.vn

VI

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

51

Nguyễn Văn Thanh

Trưởng phòng

nvthanh1.qv@bacninh.gov.vn

52

Nguyễn Thị Thu Hằng

Phó Trưởng phòng

ntthang1.qv@bacninh.gov.vn

53

Trần Văn Tuân

Phó Trưởng phòng

tvtuan1.qv@bacninh.gov.vn

54

Nguyễn Thị Tuyết

 Cán bộ

nttuyet.qv@bacninh.gov.vn

55

Nguyễn Thanh Mai

 Cán bộ

ntmai.qv@bacninh.gov.vn

56

Nguyễn Công Quyết

Cán bộ

ncquyet.qv@bacninh.gov.vn

57

Nguyễn Ngân Anh

 Cán bộ

nnanh.qv@bacninh.gov.vn

VII

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

58

Nguyễn Thị Thu Hiền

Trưởng phòng

ntthien.qv@bacninh.gov.vn

59

Đặng Văn Nhẫn

Phó Trưởng phòng

dvnhan.qv@bacninh.gov.vn

60

Nguyễn Thanh Bình

Phó Trưởng phòng

ntbinh.qv@bacninh.gov.vn

61

Nguyễn Tài Soạn

Cán bộ

ntsoan.qv@bacninh.gov.vn

62

Nguyễn Quang Huy

Cán bộ

nqhuy.qv@bacninh.gov.vn

63

Nguyễn Văn Hào

Cán bộ

nvhao.qv@bacninh.gov.vn

64

Nguyễn Thị Bắc

Cán bộ

ntbac.qv@bacninh.gov.vn

65

Hoàng Thị Thu

Cán bộ

htthu.qv@bacninh.gov.vn

66

Trần Danh Dũng

Cán bộ

tddung.qv@bacninh.gov.vn

67

Bùi Văn Tân

Cán bộ

bvtan.qv@bacninh.gov.vn

VIII

Phòng Y tế

68

Phạm Đình Đức

Trưởng phòng

pdduc.qv@bacninh.gov.vn

69

Trần Trường Thịnh

Phó Trưởng phòng

ttthinh.qv@bacninh.gov.vn

70

Nguyễn Đắc Đồng

Cán bộ

nddong.qv@bacninh.gov.vn

71

Nguyễn Thị Lụa

Cán bộ

ntlua.qv@bacninh.gov.vn

IX

Phòng Văn hóa và Thông tin

72

Nguyễn Anh Thắng

Trưởng phòng

nathang.qv@bacninh.gov.vn

73

Đinh Văn Long

Phó Trưởng phòng

dvlong.qv@bacninh.gov.vn

74

Nguyễn Văn Quang

Phó Trưởng phòng

nvquang1.qv@bacninh.gov.vn

75

Lại Hữu Cao

Cán bộ

lhcao.qv@bacninh.gov.vn

X

Phòng Giáo dục và Đào tạo

76

Nguyễn Đắc Hữu

Trưởng phòng

ndhuu.qv@bacninh.gov.vn

77

Nguyễn Văn Hiệt

Phó Trưởng phòng

nvhiet.qv@bacninh.gov.vn

78

Nguyễn Văn Nam

Phó Trưởng phòng

nvnam.qv@bacninh.gov.vn

79

Đỗ Thị Thắng

Phó Trưởng phòng

dtthang.qv@bacninh.gov.vn

80

Mai Thị Tuyến

Cán bộ

mttuyen.qv@bacninh.gov.vn

81

Nguyễn Văn Thịnh

Cán bộ

nvthinh.qv@bacninh.gov.vn

82

Nguyễn Hữu Hoan

Cán bộ

nhhoan.qv@bacninh.gov.vn

83

Nguyễn Hải Giang

Cán bộ

nhgiang.qv@bacninh.gov.vn

84

Nguyễn Thế Giai

Cán bộ

ntgiai.qv@bacninh.gov.vn

85

Lê Quang Triệu

Cán bộ

lqtrieu.qv@bacninh.gov.vn

86

Nguyễn Huy Đạt

Cán bộ

nhdat.qv@bacninh.gov.vn

XI

Phòng Tài nguyên và Môi trường

87

Nguyễn Văn Bảng

Trưởng phòng

nvbang.qv@bacninh.gov.vn

88

Nguyễn Đăng Oanh

Phó Trưởng phòng

ndoanh.qv@bacninh.gov.vn

89

Lại Hữu Nhân

Cán bộ

lhnhan.qv@bacninh.gov.vn

90

Lê Khánh Hội

Cán bộ

lkhoi.qv@bacninh.gov.vn

91

Nguyễn Thị Dung

Cán bộ

ntdung.qv@bacninh.gov.vn

92

Đinh Thị Thanh Hằng

Cán bộ

dtthang1.qv@bacninh.gov.vn

93

Nguyễn Thị Ngọc Mai

Cán bộ

ntnmai.qv@bacninh.gov.vn

XII

Thanh tra huyện

94

Nguyễn Tiến Tiêm

Chánh Thanh tra

nttiem.qv@bacninh.gov.vn

95

Đỗ Đức Dũng

Phó Chánh Thanh tra

dddung.qv@bacninh.gov.vn

96

Nguyễn Đình Hiền

Phó Chánh Thanh tra

ndhien.qv@bacninh.gov.vn

97

Nguyễn Thị Phượng

Cán bộ

ntphuong.qv@bacninh.gov.vn

98

Đỗ Tuấn Anh

Cán bộ

dtanh1.qv@bacninh.gov.vn

XIII

Phòng Tư pháp

99

Nguyễn Văn Tụ

Trưởng phòng

nvtu.qv@bacninh.gov.vn

100

Phạm Đình Ninh

Phó Trưởng phòng

pdninh.qv@bacninh.gov.vn

101

Nguyễn Thị Thảo

Phó Trưởng phòng

ntthao.qv@bacninh.gov.vn

102

Nguyễn Thế Việt

Cán bộ

ntviet.qv@bacninh.gov.vn

103

Đinh Văn Giang

Cán bộ

dvgiang.qv@bacninh.gov.vn

XIV

Đài Phát thanh

104

Hoàng Công Huy

Trưởng Đài

hchuy.qv@bacninh.gov.vn

105

Trịnh Thanh Phương

Phó Trưởng Đài

ttphuong.qv@bacninh.gov.vn

106

Nguyễn Văn Học

Phó Trưởng Đài

nvhoc.qv@bacninh.gov.vn

107

Nguyễn Văn Dương

Cán bộ

nvduong.qv@bacninh.gov.vn

108

Nguyễn Thị Hòa

Cán bộ

nthoa.qv@bacninh.gov.vn

109

Nguyễn Thị Thủy

Cán bộ

ntthuy85.qv@bacninh.gov.vn

110

Nguyễn Thị Thu Huyền

Cán bộ

ntthuyen1.qv@bacninh.gov.vn

111

Nguyễn Nhân Toàn

Cán bộ

nntoan.qv@bacninh.gov.vn

112

Nguyễn Thành Trung

Cán bộ

nttrung.qv@bacninh.gov.vn

113

Nguyễn Thị Hậu

Cán bộ

nthau.qv@bacninh.gov.vn

114

Nguyễn Đức Thịnh

Cán bộ

ndthinh.qv@bacninh.gov.vn

115

Nguyễn Quang Hòa

Cán bộ

nqhoa.qv@bacninh.gov.vn

XV

Trung tâm Văn hóa - Thể thao

116

Trần Hữu Sang

Giám đốc

thsang.qv@bacninh.gov.vn

117

Nguyễn Đức Quả

Phó Giám đốc

ndqua.qv@bacninh.gov.vn

118

Nguyễn Việt Hùng

Cán bộ

nvhung.qv@bacninh.gov.vn

119

Nguyễn Đình Hưng

Cán bộ

ndhung.qv@bacninh.gov.vn

120

Phùng Quốc Phong

Cán bộ

pqphong.qv@bacninh.gov.vn

121

Nguyễn Anh Dũng

Cán bộ

nadung.qv@bacninh.gov.vn

122

Nguyễn Thanh Hiếu

Cán bộ

nthieu82.qv@bacninh.gov.vn

123

Đoàn Đức Dương

Cán bộ

ddduong.qv@bacninh.gov.vn

124

Nguyễn Thị Nga

Cán bộ

ntnga.qv@bacninh.gov.vn

125

Phạm Văn Thái

Cán bộ

pvthai.qv@bacninh.gov.vn

126

Nguyễn Văn Tâm

Cán bộ

 

XVI

Ban quản lý Dự án

127

Phan Đình Dũng

Giám đốc

pddung.qv@bacninh.gov.vn

128

Trần Thái Sơn

Phó Giám đốc

ttson.qv@bacninh.gov.vn

129

Nguyễn Tiến Thắng

Phó Giám đốc

ntthang.qv@bacninh.gov.vn

130

Đinh Thị Niệm

Cán bộ

dtniem.qv@bacninh.gov.vn

131

Mai Văn Hả

Cán bộ

mvha.qv@bacninh.gov.vn

132

Đặng Văn Giản

Cán bộ

dvgian.qv@bacninh.gov.vn

133

Trần Minh Kiên

Cán bộ

tmkien.qv@bacninh.gov.vn

134

Nguyễn Thế Cương A

Cán bộ

ntcuong.qv@bacninh.gov.vn

135

Nguyễn Thế Cương B

Cán bộ

ntcuong1.qv@bacninh.gov.vn

136

Trần Văn Kỷ

Cán bộ

tvky.qv@bacninh.gov.vn

137

Trần Văn Luân

Cán bộ

tvluan.qv@bacninh.gov.vn

138

Nguyễn Văn Năm

Cán bộ

nvnam66.qv@bacninh.gov.vn

139

Nguyễn Văn Chinh

Cán bộ

nvchinh.qv@bacninh.gov.vn

140

Nguyễn Thị Út

Cán bộ

ntut.qv@bacninh.gov.vn

141

Nguyễn Khắc Thiều

Cán bộ

nkthieu.qv@bacninh.gov.vn

142

Tạ Quốc Khánh

Cán bộ

tqkhanh.qv@bacninh.gov.vn

143

Nguyễn Duy Nghị

Cán bộ

ndnghi.qv@bacninh.gov.vn

144

Hoàng Đình Thịnh

Cán bộ

hdthinh.qv@bacninh.gov.vn

145

Nguyễn Văn Chung

Cán bộ

nvchung.qv@bacninh.gov.vn

146

Nguyễn Văn Bích

Cán bộ

nvbich.qv@bacninh.gov.vn

147

Nguyễn Văn Dũng

Cán bộ

nvdung1.qv@bacninh.gov.vn

148

Ngô Đức Hiếu

Cán bộ

ndhieu.qv@bacninh.gov.vn

149

Nguyễn Thị Thanh

Cán bộ

ntthanh.qv@bacninh.gov.vn

150

Lê Cao Cường

Cán bộ

lccuong.qv@bacninh.gov.vn

151

Nguyễn Như Thọ

Cán bộ

nhtho.qv@bacninh.gov.vn

152

Nguyễn Bá Tình

Cán bộ

nbtinh.qv@bacninh.gov.vn

153

Nguyễn Đăng Hợp

Cán bộ

ndhop.qv@bacninh.gov.vn

154

Nguyễn Tiến Đức

Cán bộ

ntduc89.qv@bacninh.gov.vn

155

Vũ Công Vinh

Cán bộ

vcvinh.qv@bacninh.gov.vn

156

Nguyễn Như Lý

Cán bộ

nnly.qv@bacninh.gov.vn

157

Phạm Thị Hải Yến

Cán bộ

pthyen.qv@bacninh.gov.vn

XVII

Trạm Khuyến nông

158

Ngô Đăng Bình

Trạm trưởng

ndbinh.qv@bacninh.gov.vn

159

Nguyễn Đức Mạnh

Phó Trạm trưởng

ndmanh.qv@bacninh.gov.vn

160

Nguyễn Thị Minh

Cán bộ

ntminh1.qv@bacninh.gov.vn

161

Trần Thị Soi

Cán bộ

ttsoi.qv@bacninh.gov.vn

162

Nguyễn Đông Trung

Cán bộ

ndtrung.qv@bacninh.gov.vn

163

Nguyễn Thị Kim Lan

Cán bộ

ntklan.qv@bacninh.gov.vn

164

Hoàng Thị Phương

Cán bộ

htphuong.qv@bacninh.gov.vn

165

Nguyễn Thị Chắt

Cán bộ

ntchat.qv@bacninh.gov.vn

166

Nguyễn Đình Thông

Cán bộ

ndthong.qv@bacninh.gov.vn

167

Trần Danh Thành

Cán bộ

tdthanh.qv@bacninh.gov.vn

168

Nguyễn Thị Yến

Cán bộ

ntyen.qv@bacninh.gov.vn

169

Nguyễn Thế Định

Cán bộ

ntdinh.qv@bacninh.gov.vn

170

Nguyễn Thị Hoa

Cán bộ

nthoa1.qv@bacninh.gov.vn

171

Nguyễn Thị Hà

Cán bộ

ntha.qv@bacninh.gov.vn

172

Nguyễn T.Phương Bình

Cán bộ

ntpbinh.qv@bacninh.gov.vn

173

Trần Thị Xuyên

Cán bộ

ttxuyen.qv@bacninh.gov.vn

174

Đinh Thị Thu Hướng

Cán bộ

dtthuong.qv@bacninh.gov.vn

175

Nguyễn Văn Tùng

Cán bộ

nvtung.qv@bacninh.gov.vn

176

Lê Văn Tân

Cán bộ

lvtan.qv@bacninh.gov.vn

177

Nguyễn Thị Hằng

Cán bộ

nthang.qv@bacninh.gov.vn

178

Nguyễn Thị Thu Nga

Cán bộ

nttnga.qv@bacninh.gov.vn

179

Nguyễn Thị Hồng Liên

Cán bộ

nthlien.qv@bacninh.gov.vn

180

Nguyễn Kim Tựu

Cán bộ

nktuu.qv@bacninh.gov.vn

181

Nguyễn Văn Tiến

Cán bộ

nvtien80.qv@bacninh.gov.vn

182

Nguyễn Thị Chinh

Cán bộ

ntchinh.qv@bacninh.gov.vn

183

Nguyễn Thị Yến

Cán bộ

ntyen1.qv@bacninh.gov.vn

184

Nguyễn Trung Kiên

Cán bộ

ntkien.qv@bacninh.gov.vn

XVII

Ban Tổ chức Huyện ủy

185

Nguyễn Thế Phiệt

Trưởng Ban

ntphiet.qv@bacninh.gov.vn

186

Trần Thị Hường

Phó Trưởng Ban

tthuong.qv@bacninh.gov.vn

187

Nguyễn Hải Hoàng

Phó Chánh Văn phòng

nhhoang.qv@bacninh.gov.vn

188

Dương Văn Phan

Cán bộ

dvphan.qv@bacninh.gov.vn

189

Nguyễn Thị Hà

Cán bộ

ntha1.qv@bacninh.gov.vn

XIX

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

190

Nguyễn Như Chuyên

Chủ nhiệm

nnchuyen.qv@bacninh.gov.vn

191

Dương Đức Thuận

Phó Chủ nhiệm

ddthuan.qv@bacninh.gov.vn

192

Nguyễn Văn Bình

Phó Chủ nhiệm

nvbinh.qv@bacninh.gov.vn

193

Nguyễn Thị Quế

Cán bộ

ntque1.qv@bacninh.gov.vn

194

Đặng Thị Thanh

Cán bộ

dtthanh.qv@bacninh.gov.vn

XX

Ban Tuyên giáo Huyện ủy

195

Nguyễn Bá Quân

Trưởng Ban

nbquan.qv@bacninh.gov.vn

196

Trương Văn Quân

Phó Trưởng Ban

tvquan.qv@bacninh.gov.vn

197

Nguyễn Văn Ngôn

Phó Trưởng Ban

nvngon.qv@bacninh.gov.vn

198

Nguyễn Thị Thủy

Cán bộ

ntthuy.qv@bacninh.gov.vn

XXI

Ban Dân vận Huyện ủy

199

Nguyễn Thị Hiển

Trưởng Ban

nthien.qv@bacninh.gov.vn

200

Nguyễn Khắc Phụng

Phó Trưởng Ban

nkphung.qv@bacninh.gov.vn

201

Nguyễn Khắc Kiên

Phó Trưởng Ban

nkkien.qv@bacninh.gov.vn

XXII

Văn phòng Huyện ủy

202

Nguyễn Văn Cương

Chánh văn phòng

nvcuong.qv@bacninh.gov.vn

203

Nguyễn Văn Nam

Phó Chánh Văn phòng

nvnam1.qv@bacninh.gov.vn

204

Nguyễn Thị Minh Hương

Phó Chánh Văn phòng

ntmhuong.qv@bacninh.gov.vn

205

Phạm Văn Tiến

Cán bộ

pvtien.qv@bacninh.gov.vn

206

Nguyễn Thúy Loan

Cán bộ

ntloan.qv@bacninh.gov.vn

207

Nguyễn Thị Phương Thảo

Cán bộ

ntpthao.qv@bacninh.gov.vn

208

Ngô Thị Vân Quỳnh

Cán bộ

ntvquynh.qv@bacninh.gov.vn

209

Nguyễn Thị Thanh Thúy

Kế toán

nttthuy.qv@bacninh.gov.vn

210

Trần Thúy Quỳnh

Cán bộ

ttquynh.qv@bacninh.gov.vn

211

Nguyễn Quang Đạo

Cán bộ

nqdao.qv@bacninh.gov.vn

212

Nguyễn Anh Đức

Cán bộ

naduc.qv@bacninh.gov.vn

XXIII

Mặt trận Tổ quốc huyện

213

Hoàng Trọng Lượng

Chủ tịch

htluong.qv@bacninh.gov.vn

214

Nguyễn Anh Dũng

Phó Chủ tịch

nadung1.qv@bacninh.gov.vn

215

Nguyễn Văn Đàm

Cán bộ

nvdam.qv@bacninh.gov.vn

216

Nguyễn Thị Thơ

Cán bộ

nttho.qv@bacninh.gov.vn

217

Đặng Văn Vân

Cán bộ

dvvan.qv@bacninh.gov.vn

XXIV

Đoàn Thanh niên

218

Nguyễn Hồng Mạnh

Bí thư

nhmanh.qv@bacninh.gov.vn

219

Nguyễn Thanh Tùng

Phó Bí thư

nttung.qv@bacninh.gov.vn

220

Nguyễn Đình Phương

Phó Bí thư

ndphuong.qv@bacninh.gov.vn

221

Đặng Văn Linh

Cán bộ

dvlinh.qv@bacninh.gov.vn

XXV

Hội Phụ nữ

222

Lê Thị Phượng

Chủ tịch

ltphuong.qv@bacninh.gov.vn

223

Nguyễn Thị Thư

Phó Chủ tịch

ntthu.qv@bacninh.gov.vn

224

Nguyễn Thị Tú

Phó Chủ tịch

nttu.qv@bacninh.gov.vn

225

Phạm Thị Dung

Cán bộ

ptdung.qv@bacninh.gov.vn

XXVI

Hội Nông dân

226

Lê Thanh Bình

Chủ tịch

ltbinh.qv@bacninh.gov.vn

227

Nguyễn Hữu Mậu

Phó Chủ tịch

nhmau.qv@bacninh.gov.vn

228

Nguyễn Văn Khuê

Thường vụ

nvkhue.qv@bacninh.gov.vn

229

Nguyễn Ngọc Sơn

Phó Chủ tịch

nnson.qv@bacninh.gov.vn

XXVII

Hội Cựu chiến binh

230

Nguyễn Quang Chử

Chủ tịch

nqchu.qv@bacninh.gov.vn

231

Nguyễn Quang Sức

Phó Chủ tịch

nqsuc.qv@bacninh.gov.vn

232

Nguyễn Thị Thủy

Cán bộ

 

XXVIII

Liên đoàn Lao động

233

Nguyễn Thanh Vân

Chủ tịch

ntvan.qv@bacninh.gov.vn

234

Nguyễn Thị Hiếu

Phó Chủ tịch

nthieu.qv@bacninh.gov.vn

235

Nguyễn Văn Đoàn

Cán bộ

nhdoan.qv@bacninh.gov.vn

XXIX

Trung tâm BDCT huyện

236

Nguyễn Văn Hồng

Giám đốc

nvhong.qv@bacninh.gov.vn

237

Phạm Văn Hoàn

Phó trưởng ban

pvhoan.qv@bacninh.gov.vn

238

Nguyễn Kim Trị

Phó Giám đốc

nktri.qv@bacninh.gov.vn

239

Đoàn Thanh Tùng

Cán bộ

dttung.qv@bacninh.gov.vn

240

Nguyễn Văn Quyết

Cán bộ

nvquyet.qv@bacninh.gov.vn

XXX

Ban Pháp chế HĐND huyện

241

Nguyễn Thế Phiệt

Trưởng Ban

ntphiet.qv@bacninh.gov.vn

242

Hoàng Văn Tuyền

Phó Trưởng Ban

hvtuyen.qv@bacninh.gov.vn

XXXI

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện

243

Nguyễn Bá Quân

Trưởng Ban

nbquan.qv@bacninh.gov.vn

244

Nguyễn Đình Vinh

Phó Trưởng Ban

ndvinh.qv@bacninh.gov.vn

 

DANH SÁCH THƯ ĐIỆN TỬ CHỦ TỊCH CÁC XÃ, THỊ TRẤN HUYỆN QUẾ VÕ

STT

ĐƠN VỊ

CHỦ TỊCH

HÒM THƯ

1

Bằng An

Nguyễn Văn Sen

nvsen.qv@bacninh.gov.vn

2

Bồng Lai

Nguyễn Đức Thỏa

ndthoa.qv@bacninh.gov.vn

3

Cách Bi

Nguyễn Đức Văn

ndvan.qv@bacninh.gov.vn

4

Châu Phong

Nguyễn Quang Minh

nqminh.qv@bacninh.gov.vn

5

Chi Lăng

Nguyễn Đắc Chiến

ndchien.qv@bacninh.gov.vn

6

Đại Xuân

Nguyễn Văn Huy

nvhuy.qv@bacninh.gov.vn

7

Đào Viên

Nguyễn Văn Sáu

nvsau.qv@bacninh.gov.vn

8

Đức Long

Nguyễn Văn Khắc

nvkhac.qv@bacninh.gov.vn

9

Hán Quảng

Nguyễn Khắc Nhánh

nknhanh.qv@bacninh.gov.vn

10

Mộ Đạo

Nguyễn Công Kiên

nckien.qv@bacninh.gov.vn

11

Ngọc Xá

Hoàng Ngọc Phà

hnpha.qv@bacninh.gov.vn

12

Nhân Hòa

Nguyễn Đình Thất

ndthat.qv@bacninh.gov.vn

13

Phù Lãng

Nguyễn Tiến Nên

ntnen.qv@bacninh.gov.vn

14

Phù Lương

Phạm Văn Nhuận

pvnhuan.qv@bacninh.gov.vn

15

Phương Liễu

Nguyễn Hải Trưng

nhtrung.qv@bacninh.gov.vn

16

Phượng Mao

Trần Trung Kiên

ttkien.qv@bacninh.gov.vn

17

Quế Tân

Nguyễn Văn Vượng

nvvuong.qv@bacninh.gov.vn

18

TT Phố Mới

Lại Hữu Cử

lhcu.qv@bacninh.gov.vn

19

Việt Hùng

Nguyễn Văn Tần

nvtan.qv@bacninh.gov.vn

20

Việt Thống

Nguyễn Văn Đễ

nvde.qv@bacninh.gov.vn

21

Yên Giả

Nguyễn Đình Dựng

nddung.qv@bacninh.gov.vn

 
BBT

Thời tiết ngày 17/07/2018

Không lấy được dữ liệu từ server