Danh sách người phát ngôn huyện Quế Võ

22/01/2016 07:35 Số lượt xem: 7592

DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN
CẤP HUYỆN, XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẾ VÕ

STT

Đơn vị

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

Thư điện tử

I

UBND huyện

Hoàng Minh Xuyên

Chủ tịch UBND

0915.368.324

hmxuyen.qv@bacninh.gov.vn

01

Văn phòng HĐND & UBND

Trần Văn Ngà

Chánh Văn phòng

0985.361.999

tvnga.qv@bacninh.gov.vn

02

Phòng Nội vụ

Nguyễn Thị Hương

Trưởng phòng

0916.088.036

nthuong.qv@bacninh.gov.vn

03

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Lê Xuân Hồng

Trưởng phòng

0913.260.502

lxhong.qv@bacninh.gov.vn

04

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Nguyễn Văn Thọ

Trưởng phòng

0913.260.076

nvtho.qv@bacninh.gov.vn

05

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Nguyễn Văn Bảng

Trưởng phòng

0913.562.909

nvbang.qv@bacninh.gov.vn

06

Phòng Nông nghiệp và PTNT

Nguyễn Thị Thu Hiền

Trưởng phòng

9019.865.669

ntthien.qv@bacninh.gov.vn

07

Phòng Văn hóa và Thông tin

Nguyễn Anh Thắng

Trưởng phòng

0983.388.469

nathang.qv@bacninh.gov.vn

08

Phòng Y tế

Phạm Đình Đức

Trưởng phòng

0912.936.737

pdduc.qv@bacninh.gov.vn

09

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Nguyễn Đắc Hữu

Trưởng phòng

0915.974.999

ndhuu.qv@bacninh.gov.vn

10

Phòng Lao động - TB&XH

Nguyễn Văn Thanh

Trưởng phòng

0912.761.946

nvthanh1.qv@bacninh.gov.vn

11

Phòng Tư pháp

Nguyễn Văn Tụ

Trưởng phòng

0912.314.596

nvtu.qv@bacninh.gov.vn

12

Thanh tra huyện

Nguyễn Tiến Tiêm

Chánh Thanh tra

0912.517.933

nttiem.qv@bacninh.gov.vn

13

Đài Phát thanh

Hoàng Công Huy

Trưởng Đài

0913.358.381

hchuy.qv@bacninh.gov.vn

14

Trung tâm Văn hóa - Thể thao

Trần Hữu Sang

Giám đốc

0912.430.935

thsang.qv@bacninh.gov.vn

15

Trạm Khuyến nông

Ngô Đăng Bình

Trạm trưởng

0919.581.548

ndbinh.qv@bacninh.gov.vn

16

Ban Quản lý dự án

Phan Đình Dũng

Giám đốc

0973.427.999

pddung.qv@bacninh.gov.vn

II

UBND cấp xã

 

 

 

 

01

TT Phố Mới

Lại Hữu Cử

Chủ tịch UBND

0903.410.738

lhcu.qv@bacninh.gov.vn

02

Bằng An

Nguyễn Văn Sen

Chủ tịch UBND

01675.392.907

nvsen.qv@bacninh.gov.vn

03

Bồng Lai

Nguyễn Đức Thỏa

Chủ tịch UBND

0915.919.665

ndthoa.qv@bacninh.gov.vn

04

Cách Bi

Nguyễn Đức Văn

Chủ tịch UBND

0919.585.324

ndvan.qv@bacninh.gov.vn

05

Châu Phong

Nguyễn Quang Minh

Chủ tịch UBND

0984.104.186

nqminh.qv@bacninh.gov.vn

06

Chi Lăng

Nguyễn Đắc Chiến

Chủ tịch UBND

0987.420.494

ndchien.qv@bacninh.gov.vn

07

Đại Xuân

Nguyễn Văn Huy

Chủ tịch UBND

0917.880.894

nvhuy.qv@bacninh.gov.vn

08

Đào Viên

Nguyễn Văn Sáu

Chủ tịch UBND

0916.340.950

nvsau.qv@bacninh.gov.vn

09

Đức Long

Nguyễn Văn Khắc

Chủ tịch UBND

0982.764.117

nvkhac.qv@bacninh.gov.vn

10

Hán Quảng

Nguyễn Khắc Nhánh

Chủ tịch UBND

0912.905.379

nknhanh.qv@bacninh.gov.vn

11

Mộ Đạo

Nguyễn Công Kiên

Chủ tịch UBND

0978.023.727

nckien.qv@bacninh.gov.vn

12

Nhân Hòa

Nguyễn Đình Thất

Chủ tịch UBND

0912.413.036

ndthat.qv@bacninh.gov.vn

13

Ngọc Xá

Hoàng Ngọc Phà

Chủ tịch UBND

0987.185.727

hnpha.qv@bacninh.gov.vn

14

Phù Lãng

Nguyễn Tiến Nên

Chủ tịch UBND

0983.503.412

ntnen.qv@bacninh.gov.vn

15

Phù Lương

Phạm Văn Nhuận

Chủ tịch UBND

0972.219.565

pvnhuan.qv@bacninh.gov.vn

16

Phương Liễu

Nguyễn Hải Trưng

Chủ tịch UBND

0915.044.155

nhtrung.qv@bacninh.gov.vn

17

Phượng Mao

Trần Trung Kiên

Chủ tịch UBND

0982.014.188

ttkien.qv@bacninh.gov.vn

18

Quế Tân

Nguyễn Văn Vượng

Chủ tịch UBND

0984.629.769

nvvuong.qv@bacninh.gov.vn

19

Việt Hùng

Nguyễn Văn Tần

Chủ tịch UBND

0915.278.793

nvtan.qv@bacninh.gov.vn

20

Việt Thống

Nguyễn Văn Đễ

Chủ tịch UBND

0914.233.929

nvde.qv@bacninh.gov.vn

21

Yên Giả

Nguyễn Đình Dựng

Chủ tịch UBND

0983.863.466

nddung.qv@bacninh.gov.vn

 
 

 

Nguồn: UBND huyện