Đảng ủy xã Phượng Mao quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII

19/06/2020 14:00 Số lượt xem: 173

Ngày 19/6, Đảng ủy xã Phượng Mao tổ chức Hội nghị thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII. Đồng chí Nguyễn Duy Tú, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy - Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện dự và thông báo các nội dung tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Duy Tú, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy - Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Quế Võ thông báo các nội dung tại hội nghị.

Hội nghị đã thông tin tới các đại biểu những nội dung quan trọng của Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Theo đó, thực hiện chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 11 đến ngày 14/5/2020, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII thảo luận, cho ý kiến về: Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII của Đảng; Phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2019; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng năm 2019 và một số vấn đề quan trọng khác.

Các đại biểu dự hội nghị.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã được thông tin nhanh những nội dung cơ bản của: Nghị quyết số 56-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược phát triển ngành Cơ yếu Việt Nam đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045”; Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 08/4/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới; Chỉ thị số 44-CT/TW ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị; Kết luận số 69-KL/TW ngày 24/02/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động luật sư; Kết luận số 70-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể”./.

Quang Hòa (Đài Phát thanh Quế Võ)