Đăng tải thông tin lựa chọn đơn vị thực hiện đấu giá QSD đất trên trang thông tin điện tử

31/07/2018 11:10 Số lượt xem: 418

UBND huyện Quế Võ đăng tải thông tin lựa chọn đơn vị thực hiện đấu giá QSD đất trên Cổng TTĐT của huyện.

ĐĂNG TẢI THÔNG TIN ĐẤU GIÁ QSD ĐẤT

UBND huyện Quế Võ đăng tải thông tin lựa chọn đơn vị thực hiện đấu giá QSD đất trên Cổng TTĐT của huyện:

- Thời gian đăng tải: từ 31/7 - 06/8/2018;

- Nội dung đăng tải: Theo phụ lục đính kèm.