Đảng bộ xã Phù Lương thi đua làm theo lời Bác

28/11/2019 14:31 Số lượt xem: 165

Trong những năm qua, triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần giúp Đảng bộ xã Phù Lương (Quế Võ) lãnh đạo hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện cuộc sống cho người dân, hoàn thành chương trình xây dựng Nông thôn mới.

Bí thư Đảng ủy xã Phù Lương Trịnh Đức Mân cho biết: Một trong những nội dung được quan tâm thực hiện là gắn việc học và làm theo Bác với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, trong đó tập trung xây dựng, phát triển và nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả, coi đây là khâu đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực sự đi vào cuộc sống. 

Đảng bộ xã chỉ đạo triển khai thực hiện việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, các chương trình phát triển sản xuất nông nghiệp. Đến nay xã bê tông hóa 100% đường giao thông liên thôn, xóm; hệ thống đường giao thông nội đồng và kênh mương được cứng hóa bảo đảm tưới, tiêu chủ động cho sản xuất; xây dựng vùng trồng rau an toàn, trồng khoai tây với diện tích hơn 100 ha; tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề gây bức xúc trong dư luận. Trong xây dựng Nông thôn mới, cán bộ, đảng viên phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong thực hiện các tiêu chí; vận động gia đình, người thân và nhân dân cùng tham gia. Từ tinh thần tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng thuận và cùng chung tay thực hiện, nhất là trong việc chấp hành đền bù, giải tỏa xây dựng các công trình. 

Cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể phát động các phong trào thi đua, cuộc vận động gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, tiêu biểu như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; các phong trào “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Thực hành tiết kiệm theo lời Bác”, “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”... Các phong trào này nhận được sự đồng tình ủng hộ và tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh trật tự. Hiện nay, thu nhập bình quân của người dân trong xã đạt 41 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 3,2%. 

Đảng bộ xã luôn xác định công tác tuyên truyền, vận động là nhiệm vụ quan trọng, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức cũng như hành động của cả hệ thống chính trị và từng cán bộ, đảng viên, người dân. Thông qua các hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng như: Tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh; tổ chức hội nghị học tập chuyên đề hằng năm; lồng ghép trong hội nghị của các ban, ngành, đoàn thể hay tại các buổi sinh hoạt định kỳ của chi bộ cơ sở,... cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên đã nhận thức sâu sắc, đầy đủ những nội dung cơ bản, cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó xác định rõ trách nhiệm của mình trong học tập và làm theo Bác, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. 

Đảng bộ xã tập trung đẩy mạnh thực hiện việc học và làm theo Bác gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Trên cơ sở đó, cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, lựa chọn những nội dung phù hợp để cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân học tập và làm theo; tăng cường kiểm tra, giám sát gắn với kiểm điểm trách nhiệm, bình xét, phân loại cuối năm. 100% cán bộ, đảng viên cam kết tu dưỡng rèn luyện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị luôn nêu cao tính tiền phong gương mẫu; liêm chính trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng.

Những kết quả trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã và đang góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tại xã Phù Lương ngày càng trong sạch, vững mạnh. Vai trò lãnh đạo của Đảng và đảng viên được nâng cao, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh./.

Theo Báo Bắc Ninh